Akutsjukvårdens grundproblem kvarstår

IVO har idag publicerat en slutrapport för den nationellt riktade tillsynen av landets akutsjukhus, som inleddes 2022. IVO konstaterar att viktiga förbättringar har påbörjats men att grundproblemen kvarstår med brist på disponibla vårdplatser, överbeläggningar och utlokaliseringar av patienter. För 10 av 27 sjukhus är situationen så allvarlig att tillsynen fortsätter.

Efter två år har IVO sett att viktiga initiativ till förbättringar har tagits och i vissa fall genomförts. Däremot har det inte skett någon tydlig förbättring av de grundläggande problem som motiverade tillsynen från första början. IVO kan därmed konstatera att riskerna för patientsäkerheten kvarstår.

IVO har fattat tre beslut om att vid vite förelägga vårdgivare att säkerställa tillräckligt antal vårdplatser. För tio sjukhus är situationen fortfarande så allvarlig att tillsynen fortsätter.

Patientsäkerheten kan inte garanteras

Redan i januari 2023 konstaterade IVO att patientsäkerheten inte kunde garanteras vid de granskade sjukhusen. Överbelastade akutmottagningar tvingar sjukhusen till att utlokalisera patienter till fel avdelningar. Patienter riskerar att få vänta i dygn på en vårdplats och att bli utan den vård de behöver.

Överbeläggning och utlokalisering ökar risken för dödlighet och vårdskador

Överbeläggningar och utlokalisering av patienter har förekommit under en längre tid. Utvecklingen går dessutom åt fel håll. Majoriteten av de granskade sjukhusen har vid IVO:s mättillfällen en genomsnittlig beläggningsgrad på över 95 procent. På flera sjukhus ligger beläggningsgraden på över 100 procent. Hög beläggningsgrad förstärker sambandet mellan en överbelastad akutmottagning och ökad dödlighet. När patienter vårdas på en annan än avsedd avdelning ökar också antalet vårdskador.

Vårdgivarnas ansvar

IVO bedömer att hälso- och sjukvårdspersonalen gör omfattande insatser för att hantera och minimera riskerna för patientsäkerheten, men få vårdgivare har varaktigt lyckats avhjälpa de allvarliga risker och brister som har identifierats i tillsynen.

Nationell tillsyn med fokus på akutsjukvård

IVO inledde under 2022 en nationell tillsyn av 27 akutsjukhus med utgångspunkt i vårdplatsbristen och risker för patientsäkerheten. Tillsynen har fokuserat på om tillgången till disponibla vårdplatser och om bemanningen motsvarar det som krävs för en patientsäker vård. Tillsynen belyser särskilt verksamhetsområdena kirurgi, internmedicin och akutmottagning för att synliggöra det akuta flödet på sjukhusen.

Senast uppdaterad 2024-06-20