Att utveckla tillämpningen av barnkonventionen

Redovisning av regeringens uppdrag i 2018 års regleringsbrev.

Sammanfattning

Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att under 2018 kartlägga hur myndigheten praktiskt tillämpar barnkonventionen i sin verksamhet. IVO ska också analysera och vid behov föreslå eventuella åtgärder för att öka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen.

Sverige ratificerade barnkonventionen 1989. Som ett led i arbetet med att förverkliga barnkonventionen beslutade regeringen i mars 1999 om en strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige (1). Regeringens avsikt var att denna strategi skulle vara en utgångspunkt för statliga myndigheter, kommuner och landsting att i sitt arbete se till att alla barn tillförsäkras sina rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Av detta följer att IVO ska beakta barnkonventionen i myndighetens tillsyn och tillståndsprövning, men också att IVO i sitt verksamhetsövergripande och strategiska arbete ska respektera de rättigheter barnkonventionen tillskriver barn.

IVO har med anledning av regeringens uppdrag därför kartlagt hur IVO praktiskt tillämpar barnkonventionen i såväl tillsyn och tillståndsprövning som i myndighetens verksamhetsövergripande och strategiska arbete.

Kartläggningen och analysen av eventuella utvecklingsbehov baseras på samtal med ansvariga för IVO:s interna processer, medarbetare samt en genomgång av ett urval av myndighetens tillsyns- och tillståndsbeslut, rapporter, remissvar samt interna styr- och stöddokument. För att ge en komplett bild har IVO i denna återrapportering valt att belysa de åtgärder myndigheten vidtagit under åren 2013-2019 för att barns rättigheter ska tas till vara i tillsyn och tillståndsprövning samt i myndighetens verksamhetsövergripande och strategiska arbete.

Kartläggningen visar att barnkonventionen inte kommer till direkt uttryck i någon större omfattning i myndighetens tillsyns- och tillståndsbeslut. Detsamma gäller myndighetens rapporter och remissvar samt myndighetens styr- och stöddokument. Kartläggningen visar däremot att ett antal av barnkonventionens artiklar, både grundläggande artiklar som artikel 3 (barnets bästa) och artikel 12 (respekt för barnets åsikter) men också andra artiklar som t.ex. artikel 24 (barnets rätt till hälsa och sjukvård) och artikel 25 (barnets rätt till regelbunden översyn av behandling) frekvent kommer till uttryck i IVO:s arbete, om än det främst sker indirekt genom tillämpning av nationella bestämmelser.

Att barnkonventionen tillämpas på detta indirekta sätt av myndigheten kan främst förklaras utifrån följande skäl:

  • IVO:s tillsyn och tillståndsprövning utgår från nationella rättsregler.
  • Barnkonventionen saknar idag sådan juridisk status att den ensam kan läggas till grund för myndighetens åtgärder och beslut.

Kartläggningen visar också att:

  • Medarbetares kunskap om barnkonventionen och hur den ska tillämpas i praktiken varierar.
  • Myndighetens styr- och stöddokument ger inte tillräckligt stöd för medarbetare att systematiskt tillämpa barnkonventionen.

I syfte att synliggöra och öka den praktiska tillämpningen av barnkonventionen samt för att förbereda myndigheten inför att lagen om Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter träder i kraft den 1 januari 2020 har IVO beslutat om en handlingsplan för implementering och tillämpning av barns rättigheter. Handlingsplanen avser åren 2019-2020. IVO har också beslutat att under samma tidsperiod utse en koordinator med uppdrag att verka för och samordna myndighetens arbete med barnets rättigheter.

(1) Prop. 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige

Senast uppdaterad 2019-12-13