Brister i psykiatrisk tvångsvård av barn

IVO:s tillsyn av psykiatrisk tvångsvård för barn och unga visar brister i flertalet av de granskade verksamheterna. IVO har bland annat sett att man genomför tvångsåtgärder mot barn och unga utan att lagen medger det.

IVO har granskat 26 verksamheter och funnit brister i 21 av dem. För elva verksamheter är bristerna så allvarliga att vårdgivaren ska redovisa hur man planerar att komma till rätta med bristerna.

Verksamheterna har bland annat brister i handläggning och dokumentation av tvångsåtgärder, egenkontroll och systematiskt kvalitetsarbete, vårdmiljön, personalens kompetens, information till barnen om deras rättigheter samt ett allmänt barnrättsperspektiv.

Det förekommer att verksamheter vidtar olagliga tvångsåtgärder och att uppföljningssamtal inte erbjuds eller dokumenteras, vilket är en lagstadgad skyldighet vid tvångsåtgärder. Ett exempel på olagliga tvångsåtgärder är fastspänning av andra skäl än omedelbar fara för allvarlig skada, där det är uppenbart att andra åtgärder inte är tillräckliga. Det finns flera exempel på fastspänning utan beslut från behörig läkare och att dokumentation om tvångsåtgärden saknas. Det förekommer också bristande kunskap om vad som utgör en tvångsåtgärd.

Inom slutenvården för ätstörningar förekommer det att personal hotar med sondmatning och extra näringstillägg som inte är medicinskt motiverade för att få patienter att äta på egen hand. I två fall kritiserar IVO verksamheter för att tvångsåtgärder i form av sondmatning under fastspänning med bälte har planerats i förväg.

Det förekommer också att verksamheter har använt inhyrda väktare i den patientnära vården, vilket är en allvarlig brist. IVO betonar att säkerhetspersonal inte ska utföra hälso- och sjukvårdspersonalens arbetsuppgifter.

IVO kritiserar också vårdmiljön i flera verksamheter för slitna lokaler, avskalad miljö, att utrustning saknas och att det är lyhört på avdelningen. Flera intervjuade barn beskriver vårdmiljön i negativ bemärkelse, exempelvis att den känns kall och dyster eller att de känner sig instängda.

Tillsynerna har genomförts via inspektioner på vårdavdelningarna, granskning av journaler, intervjuer med ledning och vårdpersonal samt intervjuer med patienter som vårdas enligt lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT). 

IVO har granskat:

  • hur tvångsåtgärder handläggs
  • om barn vårdas tillsammans med vuxna
  • fysisk vårdmiljö inklusive barnens möjlighet till daglig aktivitet och utevistelse
  • systematiskt kvalitetsarbete
  • systematiskt arbete för att minska tvångsåtgärder
  • generellt barnrättsperspektiv

Tillsynen visar att barnrättsperspektivet inte är fullt implementerat i den psykiatriska tvångsvården. Allvarliga brister förekommer i handläggningen av tvångsåtgärder och en tredjedel av verksamheterna bedriver inte ett tillräckligt omfattande systematiskt kvalitetsarbete för att identifiera brister i vården. IVO betraktar detta som allvarligt och understryker vikten av att barnets bästa beaktas i varje enskilt beslut som fattas och i varje åtgärd som genomförs.

Sluten psykiatrisk vård av barn

Den slutna psykiatriska vården bedrivs under intagning på sjukhus eller vårdinrättning och behandlar patienter med allvarliga psykiatriska problem, djupa depressioner, självmordsförsök, svåra ätstörningar och psykoser. Barn i psykiatrisk slutenvård kan vårdas frivilligt eller med tvång, då med stöd av LPT. År 2022 vårdades 475 barn i den slutna tvångsvården, cirka 80 % av dessa var flickor.

Senast uppdaterad 2023-12-04