De tar inte hand om hela mig - Samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa behöver förbättras

Ung pojke studsar en boll på en gata.
Foto: Johnér

Sammanfattning

Under 2019 – 2020 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en nationell tillsyn av samordningen av vården och omsorgen för barn med psykisk ohälsa. IVO har i sin tillsyn sett att det finns stora utmaningar för vården och omsorgen att samordna insatserna till barn med psykisk ohälsa som har behov av insatser från flera verksamheter och huvudmän. Svårigheterna med samordningen stämmer väl överens med vad andra myndigheter och organisationer har uppmärksammat.

Bristande samordning kan leda till en sämre vård och omsorg för barnen men också till att barnen och deras vårdnadshavare behöver ta ett alltför stort ansvar för samordningen.

I tillsynen har IVO samtalat med barn, och deras vårdnadshavare, som har varit aktuella för samordning av insatser från vården och omsorgen. I samtalen fick familjerna berätta om deras upplevelse av hur samordningen fungerar. IVO samlade därefter de verksamheter som var aktuella för det barnet till ett dialogmöte. Som utgångspunkt för dialogen skapade IVO en tidslinje som illustrerade ett barns väg genom vård och omsorg. Tidslinjen skapades utifrån uppgifter i dokumentation från verksamheterna.

I tillsynen har IVO genomfört 26 dialogmöten där cirka 120 verksamheter deltagit. 30 familjer har bidragit med sina erfarenheter.

IVO:s huvudsakliga iakttagelser från tillsynen är:

 • att samordning och kommunikation både mellan verksamheter och inom den egna verksamheten behöver förbättras/utvecklas
 • att arbetet med möten för samordnad individuell plan (SIP-möten) och andra former av samordningsmöten behöver utvecklas
 • att verksamheterna och barnen/familjerna i stora delar har samma uppfattning om vad som behöver bli bättre.

Verksamheterna har vid dialogmötena kunnat identifiera flera förhållanden som idag försvårar samordningen, exempelvis:

 • saknas kunskap om och förståelse för varandras områden och professioner
 • brist på samsyn och information
 • osäkerhet angående sekretess
 • ansträngd arbetssituation

Barnen och deras familjer har i samtalen beskrivit vilka konsekvenser en bristande samordning har för dem, exempelvis:

 • familjerna känner sig lämnade
 • vårdnadshavarna får ansvara för samordning och informationsöverföring
 • insatserna blir inte av eller kommer in för sent
 • många möten, upprepningar och liknande insatser

På flera punkter var verksamheterna och familjerna överens om åtgärder som skulle förbättra samordningen och familjernas situation, exempelvis:

 • mera kommunikation mellan verksamheterna
 • professionella möten som komplement till möten där familjerna deltar
 • bättre planerade och strukturerade samordningsmöten
 • en gemensam samordnare

Tillsynen visade även att verksamheter har tagit olika initiativ i syfte att förbättra samordningen av insatser.

Sammanfattningsvis konstaterar IVO att flera brister är grundläggande och att omedelbara åtgärder behöver vidtas för att barn med psykisk ohälsa ska få den vård och omsorg de behöver. Förbättringar behöver ske både inom respektive verksamhet och mellan verksamheterna.

Det är oroande att tillsynen visar på dessa brister trots att det under längre tid funnits uppgifter om att en fungerande samordning är nödvändig för att upprätthålla en god vård och omsorg när enskilda är i behov av insatser från flera olika aktörer.

Brist på samordning hindrar att berörda aktörer får ett helhetsperspektiv av barnets vård och omsorg. Detta kan leda till att en verksamhet gör fel bedömning om barnets behov, erbjuder fel eller en insats som inte harmoniserar med övriga.

IVO anser att det behövs en systematiskt uppföljning av samordning. Eftersom samordning är något som ska ske mellan verksamheterna går uppföljningsansvaret inte att lägga på de enskilda verksamheterna var för sig.

För att få en bättre överblick och tidigt upptäcka risker som löper tvärs över olika verksamhetsområden har IVO startat ett arbete för att systematiskt kunna monitorera vården och omsorgen. Syftet med arbetet är att IVO ska bli mer träffsäker i tillsynen för att kunna bidra till en säkrare vård och omsorg av god kvalitet.

Senast uppdaterad 2021-05-24