Delredovisning av den nationella sjukhustillsynen

I januari 2022 inledde IVO en sammanhållen nationell tillsyn av den svenska sjukhusvården. Detta är en delredovisning av tillsynen.

IVO har inom ramen för tillsynen hittills fattat tillsynsbeslut för totalt 27 sjukhus. IVO har funnit brister, dvs. att lagar och andra föreskrifter inte följs, vid samtliga sjukhus. Fyra beslut omfattar föreläggande vid vite, och 24 beslut omfattar konstaterade brister och krav på att regionerna ska redovisa planerade och vidtagna åtgärder.  

Senast uppdaterad 2023-08-25