Får barn som bor på HVB tillräckligt stöd av socialtjänsten?

Nationell tillsyn av socialtjänstens uppföljningar gällande vården av barn som bor i HVB.

Flicka sitter på bänk och tittar i sin mobiltelefon.

Sammanfattning

Den här rapporten belyser tillsynens iakttagelser när det gäller socialtjänstens uppföljningar av barn som placerats på hem för vård eller boende (HVB).

IVO:s nationella tillsyn 2017 visar att socialtjänsten brister i vissa väsentliga delar när det gäller uppföljningen av barn som är placerade på HVB, även om det finns exempel på utvecklingsarbete i många kommuner. Bristerna innebär att många barn inte får det stöd som de har behov av och rätt till. Vissa delar i socialtjänstens uppföljning fungerar visserligen tillfredsställande, t.ex. upprättande av vårdplaner och samtal med god man, vårdnadshavare eller annan företrädare. Men det finns allvarliga brister när det gäller andra delar och som kan vara särskilt viktiga ur barnens perspektiv.

Dessa är:

  • enskilda samtal med barn
  • regelbundna besök i hemmet
  • omprövningar/överväganden av vården minst var sjätte månad
  • upprättande av genomförandeplaner

Av granskningen framgår vidare att det finns relativt stora skillnader i landet när det gäller ovanstående brister, vilket också är oroväckande. Barnens vård och omsorg ska inte vara beroende av vilken kommun som beslutar om barnets placering på HVB. Detta är oerhört centralt när det gäller hur väl vi tar hand om barn och unga som har särskilda behov.

Underlaget till denna rapport är en nationell riskbaserad tillsyn som genomförts under 2017 i 50 kommuner. IVO har granskat drygt 450 ärenden och även fått in enkäter från barn där de har svarat på frågor som rör deras kontakt med socialtjänsten.

Diskussioner och reflektioner om tillsynens resultat med politiker, chefer,
socialsekreterare m.fl. i berörda kommuner utgör också ett underlag.

Senast uppdaterad 2019-12-13