Förebyggande tillsyn - slutrapport

Regeringen har gett IVO i uppdrag att lämna förslag på hur myndighetens förebyggande tillsyn kan utvecklas när det gäller patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvård.

De förslag som IVO har lämnat inom ramen för regeringsuppdraget kan sammanfattas i nedanstående punkter.

  • En permanent höjning av det årliga anslaget för att IVO fullt ut ska kunna svara upp mot de ökade risker för patienter och brukare som myndigheten ser i tillsynen.
  • Skärpta regler för att säkerställa ett korrekt informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förbättra datakvaliteten enligt tidigare lämnade förslag. 
  • Utökade befogenheter för IVO att motverka oseriösa aktörer, där bland annat en framtida tillståndsplikt för tandvård kan övervägas.

IVO behöver även fortsätta utvecklingen av ett datadrivet arbetssätt inom tillsyn och tillståndsprövning och fortsätta utveckla rättstillämpningen samt en bred och lärande återföring av resultaten till vården och omsorgen.

Redovisningen av regeringsuppdraget har överlämnats till regeringen den 1 december 2022.

 

Senast uppdaterad 2022-12-05