Förlossningsvården uppfyller inte alla krav för god vård

IVO har genomfört tillsyn av samtliga 45 förlossningskliniker i Sverige. Arbetet har skett inom ramen för regeringsuppdraget om förstärkt tillsyn av mödrahälsovård och förlossningsvård som löper till 2026. I en delrapport till regeringen konstaterar IVO att förlossningsklinikerna behöver åtgärda brister i arbetet för god vård.

Förlossningsvården i Sverige präglas generellt av en god kvalitet med en stor andel nöjda patienter. Samtidigt har IVO i tillsynsbesluten för respektive förlossningsklinik identifierat och påtalat flera brister i klinikernas systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. 44 av de 45 förlossningskliniker som hittills fått tillsynsbeslut har också fått krav på att återredovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med de konstaterade bristerna.

Stärkt egenkontroll avgörande för att göra vården bättre

Egenkontroll innebär att en vårdgivare själv ska kontrollera att verksamheten har god kvalitet och är patientsäker. Av IVO:s tillsyn framkommer att vårdgivarnas egenkontroll inom områdena utförande, dokumentation och kvalitetsarbete i många fall inte är tillräcklig för att upptäcka, förebygga och förhindra risker eller allvarliga händelser. En otillräcklig egenkontroll innebär därmed att vårdgivarna saknar kunskap om hur vården bedrivs och därmed även ett viktigt underlag för att planera, leda och kontrollera verksamheten.

Rekommenderade arbetssätt vid bäckenbottenbristningar behöver följas

Bäckenbottenbristning är en vanlig komplikation efter en förlossning. IVO:s tillsyn visar att det rekommenderade arbetssättet med två utförare vid undersökning och suturering av bäckenbottenbristningar är väl känt bland de intervjuade på klinikerna, men att det inte fått tillräckligt genomslag i det faktiskt utförda arbetet. Om vårdgivarna säkerställer att de jobbar utifrån rekommenderade arbetssätt, kan kvaliteten i vården öka och antalet vårdskador minska.

Journalföring behöver förbättras

Journalföring är en väsentlig del för ett fungerande och systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete och centralt för att tillhandahålla god vård. Dokumentation kan spela en viktig roll vid en förlossning eftersom vårdförloppet ofta kan bli utdraget. IVO:s tillsyn visar att personalen inte alltid har förutsättningar att dokumentera i samband med att vården ges, vilket riktlinjerna anger att den ska. Vårdgivarna behöver därmed säkerställa bättre förutsättningar för personalen att dokumentera bedömningar och läkemedelshantering. Bristfällig dokumentation försvårar också granskningen av hur vården utförs, vilket försämrar förutsättningarna för utveckling och lärande.

Generellt god kvalitet med stor andel nöjda patienter

IVO har intervjuat drygt 200 patienter och deras partners om tillgängligheten till deras förlossningsklinik samt trygghet, information och delaktighet i samband med förlossningen. Patienterna och deras partners har en övervägande positiv upplevelse av både förlossningen och eftervården.

Fortsatt tillsyn

Tillsynen har genomförts under hösten 2023 och våren 2024 och omfattat inspektioner vid förlossningsklinikerna, intervjuer och enkätsvar från personal på klinikerna samt intervjuer med födande kvinnor och deras partners. IVO kommer under 2024 ta emot och bedöma förlossningsklinikernas redovisningar av åtgärder för att säkerställa att bristerna åtgärdas och att patientsäkerheten stärks. IVO kan komma att besluta om fortsatt tillsyn av enskilda kliniker utifrån en bedömning av vårdgivarnas förmåga att varaktigt avhjälpa identifierade brister. Under andra halvåret 2024 inleder IVO tillsyn av mödrahälsovården, vars inriktning ska spegla tillsynen av förlossningsklinikerna.

Senast uppdaterad 2024-06-20