Granskning av kommuners arbete med våld i nära relationer 2018

En rapport med IVO:s iakttagelser från 14 kommuners arbete.

Hand som håller om vristen på en annan persons arm

Sammanfattning

Under 2018 har IVO genomfört ett regionalt projekt med fokus på 14 kommuners arbete med ärenden som berör vuxna som varit utsatta för våld i nära relation och barn som bevittnat våld. De områden som ingick i tillsynen var bland annat handläggning av ärenden. Även nämndernas planering, vilka insatser de erbjuder och vilken samverkan som bedrivs har granskats. I projektet har också ingått en granskning av nämndernas egenkontroll. Det huvudsakliga syftet med projektet var att bidra till en rättssäker handläggning av ärenden som rör våldsutsatta i nära relationer och barn som bevittnat våldet och därmed förbättra förutsättningarna för enskilda att få tillräckligt stöd och skydd. För att bredda patient- och brukarperspektivet föregicks inspektionerna av samtal med kvinnojourer i de regioner i vilka de granskade kommunerna ingick. Resultaten av samtalen låg till grund för delar av de frågor som ställdes vid inspektionerna.

Våld i nära relationer, som kan vara en kombination av fysiskt, sexuellt och psykiskt våld, är en kränkning av mänskliga rättigheter och de som är drabbade är ofta i behov av stöd. Våld i nära relationer är ett samhälls- och folkhälsoproblem som kan få allvarliga konsekvenser för den som utsätts. Både kvinnor och män kan vara utsatta och våld förekommer också i samkönade relationer. Det är dock vanligare att kvinnor utsätts för systematiskt och upprepat våld, av en partner eller före detta partner. Även barn kan bli utsatta för våld i en nära relation eller uppleva när en anhörig blir utsatt för våld. Alla som blir utsatta för eller bevittnar våld i nära relationer har rätt till stöd och skydd.

Brister i socialtjänstens handläggning av ärenden vad gäller stöd och skydd kan medföra allvarliga konsekvenser för en enskild som är utsatt för eller bevittnat våld i nära relation. Därför är det av stor vikt att socialnämndernas handläggning och dokumentation fungerar och följer gällande lagar och föreskrifter. Verksamheterna måste bland annat ha en fungerande organisation och strukturer för att kunna handlägga ärenden och bedriva långsiktig planering av sitt arbete.

Sammanställning av IVO:s iakttagelser

De mest centrala iakttagelser IVO gjort, där var och en på olika sätt negativt kan påverka en våldsutsatt persons tillgång till stöd och skydd, handlar om att mål för och kartläggning av arbetet med våldsutsatta saknas i flera kommuner, tretton av fjorton nämnder brister i arbetet med egenkontroll, nämndernas förhandsbedömningar och utredningar har varierande kvalitet och ett flertal uppvisar brister, nämnderna saknar ofta kunskap om att de är skyldiga att utreda ansökningar om stöd och skydd även från personer som inte är bosatta i kommunen, flera nämnder saknar tillräckligt med personal samtidigt som befintlig personal ibland saknar nödvändig kompetens.

Senast uppdaterad 2019-12-13