Hälso- och sjukvårdens återanvändning av engångsprodukter följer inte regelverket

IVO har granskat om vårdgivare återanvänder medicintekniska engångsprodukter och om de i så fall tar ansvar för att produkterna är säkra. Vi granskade Sveriges sju universitetssjukhus.

Samtliga universitetssjukhus återanvänder engångsprodukter. Inget universitetssjukhus har den fullständiga dokumentation som krävs för att visa att återanvändning av engångsprodukter är säker för patienterna.

Senast uppdaterad 2020-12-22