I väntan på vårdplats - Om patientsäkerhet på akutmottagningar

Nationell tillsyn inom hälso- och sjukvård.

Kollage av tre bilder, skylt akutmottagning, manlig vårdpersonal pratar med kvinnlig patient, två vårdpersonal tar hand om en kvinna som ligger i en säng med dropp.

Sammanfattning

IVO har under 2017 genomfört en nationell tillsyn av 64 somatiska akutmottagningar. Huvudsyftet med tillsynen har varit att ge en nationell bild av hur patientsäkerheten ser ut för patienter som vårdas kvar på akutmottagningar i väntan på att transporteras till en vårdavdelning. De områden som har ingått i granskningen handlar om ifall patienterna får ordinerade läkemedel, vård och behandling, tillsyn, mat och dryck samt allmän omvårdnad. IVO har även tittat på det systematiska patientsäkerhetsarbetet, identifierade risker, vidtagna åtgärder, uppskattade väntetider samt orsaker till att väntetid uppstår.

Tillsynen har även haft som syfte att identifiera om det finns vissa patientkategorier som löper större patientsäkerhetsrisker än andra. Slutligen har avsikten varit att det samlade resultatet ska bidra till lärande och kunskap när det gäller viktiga områden att beakta i det systematiska patientsäkerhetsarbetet.

Vi bedömer att patientsäkerheten ser förhållandevis god ut i landet för patienter som vårdas kvar på akutmottagningen i väntan på en vårdplats. Drygt hälften av akutmottagningarna har sällan problem med långa väntetider. Och på de akutmottagningar där det i större utsträckning förekommer att patienter vårdas kvar en längre tid i väntan på vårdplats, har merparten av dessa vidtagit åtgärder för att minska risken för vårdskador. Vid 51 av de 64 tillsynade verksamheterna har IVO bedömt att vården, när det gäller de områden som granskningen avsett, uppfyller de krav på god vård som lagen ställer.

Resultatet ligger i linje med vad de patienter vi har tillfrågat har ansett om vården. En mycket stor andel av patienterna upplevde att de kände sig trygga och omhändertagna på akutmottagningen i väntan på att få komma till vårdavdelning.

Patientberättelser

Berättelserna om Calle och Elsa inledde IVO:s seminarium om akutsjukvården på IVO-dagarna i februari 2018. De är baserade på verkliga händelser som IVO fått in som klagomål på vården.

Film med Calle, 60 år. Är akutmottagningen på väg att bli en ny vårdavdelning?

Film med Elsa 80 år. Är akutmottagningen på väg att bli en ny vårdavdelning?

Senast uppdaterad 2019-12-13