IVO kritiserar socialnämnder vid omplacering av barn

Kommuners socialnämnder uppvisar flera allvarliga brister kring delaktighet och dokumentation vid omplacering av barn. Detta visar IVO:s granskning av 26 socialnämnder där nästan alla de granskade kommunerna brister.

Resultatet av IVO:s tillsyn visar att nästan ingen av de tillsynade socialnämnderna lever upp till lagens krav på att göra barn delaktiga i beslut som rör dem. Av 26 granskade socialnämnder har alla utom en funnits ha brister i barnens delaktighet. Tre kommuner har dessutom förelagts av IVO att vidta åtgärder. Totalt granskades 147 barns ärenden, det fanns brister i delaktighet för 74 barn.

Flera socialnämnder brister även i dokumentation. Efter IVO:s tillsyn har flera kommuner gjort egna granskningar och kommit fram till att delaktigheten kan ha varit större än vad som framgått i dokumentationen. Efter intervjuer med omplacerade barn bedömer dock IVO att delaktigheten varit sämre än vad egengranskningen visar. Omplacering är ett ingripande beslut i ett barns liv och dokumentation är ett lagkrav.

Fyra av tio intervjuade barn uppger att socialsekreteraren inte har pratat med dem innan omplacering eller hemflytt. Vartannat barn uppger att socialsekreteraren inte heller har frågat barnet vad denne tycker om flytten. 

Enligt socialtjänstlagen och lagen om vård av unga har barn rätt till delaktighet och inflytande när socialnämnder tar beslut som påverkar deras liv. Barn och unga ska ha rätt till: 

  • relevant information, 
  • möjlighet att uttrycka sina åsikter 
  • att deras åsikter tillmäts betydelse. 

IVO har begärt att aktuella nämnder ska redovisa sin inställning till bristerna i barns delaktighet och uppge eventuella åtgärder. Flera kommuner har redan påbörjat förbättringsarbetet och planerar fler åtgärder. Det är vanligt med olika typer av utbildningsinsatser.

Tillsynens upplägg

IVO har dels begärt in dokumentation från socialnämnderna och dels försökt nå barnen för att erbjuda dem att svara på frågor om hur delaktiga de känt sig i sin omplacering eller hemflytt. 58 av 147 barn valde att delta.

Socialnämnderna har själva granskat de ärenden som de rapporterat in till IVO. Den ansvariga socialsekreteraren, eller annan medarbetare, har också svarat på en enkät om barnets rätt till delaktighet. 

IVO har sedan valt ut upp till sex ärenden per socialnämnd för kontrollgranskning. Utifrån dessa ärenden har IVO bedömt besluten som fattats av varje socialnämnd.

Tillsynen har varit underlag i IVO:s regeringsuppdrag ”Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning som rör barn och unga” (S 2020/08835), som slutredovisades den 2 mars 2023.

Senast uppdaterad 2023-08-25