Kan jag leva som andra?

Insatser i bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning.

Sammanfattning

Att personer med funktionsnedsättning ges möjligheten att leva som andra är en viktig princip i vårt samhälle. I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) framgår tydligt att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. I detta ingår principer som jämlikhet, valfrihet, delaktighet och personlig integritet. Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning utgår från allmänna principer om individuellt självbestämmande samt deltagande och inkludering i samhället.

 Sverige får ungefär 24 000 personer insatsen bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna. De som ges insatsen har i regel ett livslångt behov av stöd, service och omvårdnad. Därför är det särskilt viktigt att insatsen kompenserar för funktionsnedsättningen så att personer med dessa behov ges förutsättningar att leva på ett likvärdigt sätt som andra.

Hur fungerar då LSS-insatsen bostad med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning? Kan personer som ges insatsen leva som andra människor?

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har under 2013 och 2014 genomfört inspektioner av trettio kommunala bostäder med särskild service för vuxna med funktionsnedsättning. Syftet med tillsynen var att granska hur verksamheterna arbetar för att brukarna ska komma till tals, bli lyssnade till och utöva inflytande över insatsernas genomförande. En annan viktig aspekt var att granska om kommunernas hälso- och sjukvårdsinsatser kommer målgruppen tillgodo på ett tillfredsställande sätt.

Rapporten är en sammanställning av resultaten från dessa inspektioner och den visar att brukarna trivs på sina boenden som i regel är väl anpassade till verksamheten. Personalen i verksamheten är engagerad och arbetar stödjande när det handlar om målgruppens behov och önskemål. Det finns i många boenden också väl utvecklade mötesformer som stärker brukarnas delaktighet, inflytande och självbestämmande. Vidare är ordinarie sjuksköterskor tillgängliga i hög grad och läkemedelshantering och delegering av läkemedel fungerar överlag tillfredsställande.

Det finns dock tydliga förbättringsområden i verksamheterna för att personer med funktionsnedsättning ska ges möjligheten att leva som andra.
Det är viktigt att nämnderna framförallt ser över följande områden:

  • Samlokalisering av verksamheter
  • Kompetens och fortbildning
  • Bemanning och kontinuitet
  • Arbetsformer för skydds- och begränsningsåtgärder
  • Samverkan och informationsöverföring
Senast uppdaterad 2019-12-13