Lämplig eller inte - det är prövningen

Rapporten grundar sig på lämplighetsprövning av verksamheter som bedriver personlig assistans enligt LSS och som har tillstånd från IVO att göra så.

Hand med penna som ska kryssa i rutor

Sammanfattning

De privata anordnarna av personlig assistans har fördubblat sin andel av utförandet mellan 2005 och 2014. Idag finns det drygt 1 000 verksamheter med tillstånd från IVO. Ökningen av antalet assistansanordnare tillsammans med den enskildes ibland utsatta position medför att återkommande granskningar av branschen blir angelägna. IVO är medveten om de höga förväntningar som finns på tillsynsmyndigheten i detta avseende, såväl från departement som från andra myndigheter, intresseorganisationer och allmänhet.

IVO har genom ett nationellt tillsynsprojekt haft som syfte att klarlägga om de företag som beviljats tillstånd och bedriver personlig assistans är lämpliga att göra det utifrån de krav och mål som ställs enligt gällande lagstiftning. Sammanlagt har 55 enskilda verksamheter granskats mellan den 1 juli 2013 och den 29 februari 2016, se bilaga ett och två för fullständig redogörelse.

Resultaten från tillsynen sammanfattas i denna rapport. Rapporten ska sprida IVO:s erfarenheter av tillämpningen av den lagändring som trädde i kraft 2013 om att den privata utföraren ska vara lämplig att bedriva verksamhet enligt LSS och i detta fall personlig assistans – en lagändring som kan ha en förhållandevis stor inverkan på branschen.

Senast uppdaterad 2019-12-13