Mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck åren 2022-2023

Delredovisning av regeringens uppdrag om förstärkt och utvecklad tillsyn av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Sammanfattning

  • IVO utvecklar datadrivna arbetssätt för att förstärka det riskbaserade arbetet och på ett systematiskt sätt samla in och visualisera information om risker och brister som inkommer till myndigheten.
  • Den förstärkta tillsynen utvecklas, planeras och genomförs löpande gentemot olika områden, frågeställningar, verksamheter och målgrupper. Genomförandet kommer att ske stegvist och bygger på den kunskap vi får med oss under perioden via intern och extern data, från samarbete med andra myndigheter och inte minst från patienter, brukare och enskilda våldsutsatta personer och företrädare.
  • IVO har inledningsvis fokus på utsattheten för våld hos personer med olika former av funktionsnedsättningar. Möten mellan IVO och ett antal brukar- och intresseorganisationer inom funktionsnedsättningsområdet har skett inom ramen för uppdraget. IVO har även samtalat med flera kvinnor med olika former av funktionsnedsättning och våldsutsatthet. Informationen från dessa samtal och träffar har ett mycket stort värde i det fortsatta arbetet i att förstärka och utveckla tillsynen.
  • Av tidigare genomförd tillsyn framgår flera områden där brister finns och som behöver utvecklas inom socialtjänsten och hälso- och sjukvårdens arbete med våldsutsatta personer och våldsutövare. IVO behöver följa upp att tidigare konstaterade brister har rättats till och om så inte är fallet se till att relevanta åtgärder vidtas.
  • Kontakter och samarbeten sker med flera myndigheter såsom Jämställdhetsmyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för delaktighet. Fler samarbeten kommer ske.
Senast uppdaterad 2022-05-09