På väg att snabbare verkställa beslut

Tillsyn av fem kommuners arbete med att verkställa beslut.

Kvinna håller ett barn i vardera hand och springer glatt på en skogsstig

Sammanfattning

Det är sedan tidigare känt att personer som beviljats insatser som exempelvis plats på ett särskilt boende, bostad med särskild service, kontaktperson eller kontaktfamilj kan få vänta länge på att insatsen påbörjas, det vill säga, det dröjer innan besluten blir verkställda. Det innebär konsekvenser för den enskilde, men även för närstående. 

IVO har vid inspektioner i fem utvalda kommuner granskat hur kommunerna arbetar med sitt planeringsansvar samt vilka åtgärder kommunerna vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med de långa väntetiderna. 

IVO bedömer att alla fem kommuner som tillsynats har en samlad bild av svårigheterna med att verkställa beslut och orsakerna till detta. Kommunerna har fortfarande svårast att verkställa beslut när det gäller boende samt kontaktperson och kontaktfamilj. Orsakerna till långa väntetider är framförallt att det, när det gäller boende, saknas långsiktig planering och därmed saknas även tillräckligt med boendeplatser. Till uppdrag som kontaktperson eller kontaktfamilj är det svårt att rekrytera personer som matchar de behov den enskilde har. 

Enligt lag ska kommuner kvartalsvis rapportera in antal beslut om bistånd (SoL) och antal beslut om insatser (LSS) som inte har verkställts inom tre månader. Rapporteringen ska göras till IVO, kommunrevisorer och kommunfullmäktige. Denna rapporteringsskyldighet, framförallt den interna till revisorer och fullmäktige, uppges ha medfört att politiker och tjänstemän har en tydlig bild av situationen och den problematik som finns. 

Tillsynen visar på en positiv utveckling i de granskade kommunerna. Alla fem kommuner har vidtagit åtgärder för att komma till rätta med de brister som medfört att det dröjer innan beslut blir verkställda. Vissa åtgärder är mer omfattande än andra. I en del fall innebär det omfördelning av befintliga resurser, medan det i andra handlar om att försöka skapa en bättre uppfattning av kommande behov inom kommunen. Alla åtgärder har ännu inte fått genomslag, eftersom det t.ex. rör sig om långa planeringsperioder när kommunerna behöver bygga bostäder. Följande åtgärder förefaller vara framgångsfaktorer i arbetet med att verkställa beslut så snart som möjligt:

  • Kartläggning av befintliga och kommande behov 
  • Noggrann analys av den enskildes behov 
  • Aktiv rekrytering av kontaktpersoner och kontaktfamiljer 
  • God samverkan mellan olika aktörer

Denna rapport syftar till att belysa tillsynens iakttagelser med särskilt fokus på vad som orsakar väntetiderna och vilka åtgärder som vidtagits för att snabbare verkställa beslut. IVO har därmed en förhoppning om att rapporten även kan bidra till nya perspektiv i kommunernas arbete med att verkställa beslut.

Senast uppdaterad 2019-12-13