Patienter klagar över brist på tillgänglighet och samordning i primärvården

Primärvården ska utgöra basen i vården. En gemensam analys av klagomål till Patientnämnderna (PAN) och Inspektionen för vård och omsorg (IVO) visar att patienter inte upplever primärvården som sammanhållen och tillgänglig.

Tillgänglighet, kontinuitet och personcentrering är centrala delar i primärvården, men klagomålen från patienter har under de senaste åren ökat. Av de nästan 14 000 klagomål på primärvården som 2023 inkom till PAN och IVO rörde 2 214 (16 procent) tillgänglighet och vårdansvar.

Klagomål på primärvården som inkommit till PAN och IVO under 2023

  PAN
Antal (%)
IVO
Antal (%)
Total
Antal (%)
Primärvård 12 762 1 022 13 784
varav tillgänglighet

 1 391 (11 %)

71 (7 %)

1 462 (11 %)

varav vårdansvar

681 (5 %)

71 (7 %)

752 (5 %)

Svårt att få kontakt med vårdcentralen och långa väntetider 

Totalt inkom 1 462 klagomål till PAN och IVO gällande tillgänglighet under 2023. Klagomålen handlade om att det är svårt att få kontakt med sin vårdcentral. Klagomålen beskriver även att väntetiden till vårdbesök är lång och att patienter inte blir kontaktade för uppföljning av provsvar och behandlingsplaner. Patienter vittnar om långa väntetider på remiss. Digitaliseringen av vården medför förväntningar på att patienten ska kunna vara mer aktiv i sin kontakt och kommunikation med vården. Det framgår tydligt i klagomålen att övergången till en god och nära vård kräver en resursstark patient som kan navigera i digitala miljöer.

Bristande samverkan mellan olika vårdenheter och frånvaro av fast läkarkontakt samt vårdplan

Totalt 752 klagomål kom in till PAN och IVO rörande vårdansvar. Majoriteten handlade om frånvaron av en fast läkarkontakt och vårdplan eller bristande samverkan mellan vårdenheter. Patienter beskriver att de skickas runt mellan olika verksamheter utan att få korrekt hjälp från primärvården och specialistvården eller mellan olika vårdcentraler samt den psykiatriska specialistsjukvården. Patienter efterfrågar kontinuitet, samverkan mellan vårdenheter och information om vilka som ansvarar för olika vårdinsatser.

Klagomålen visar att fördröjd vård och behandling samt bristen på samverkan i vården leder till att patienter känner sig otrygga och oroliga för att inte få en välfungerande och sammanhållen vård.

Klagomål på vården

För att lämna ett klagomål bör patienten eller närstående till patienten först kontakta ansvarig vårdgivare eller patientnämnd i sin region. Om anmälaren inte får ett tillfredsställande svar kan ett klagomål lämnas till IVO. IVO gör en bedömning enligt 7 kap. 10-18 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL, för att avgöra om det finns förutsättningar att utreda klagomålet eller inte.

 

Senast uppdaterad 2024-06-18