Patientsäkerhet och kvalitet hos små vårdgivare i tandvården

Granskning av tandvården visar att vårdgivare behöver ta ett ökat ansvar.

Manlig patient blir undersökt av tandläkare.

Små vårdgivare inom tandvården som granskats av IVO saknar kunskap om sitt ansvar som vårdgivare. Många saknar ett systematiskt arbete med patientsäkerhet och kvalitet. Hos flera finns även betydande brister i vården av patienterna.

Det är några av de slutsatser som IVO drar efter en tillsyn av 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna. Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela tandvården i Sverige.

Alla vårdgivare utom en har fått beslut där IVO ställer krav på åtgärder. Det innebär att vårdgivarna ska redogöra för hur de tänker åtgärda bristerna. I några fall har IVO också inlett en granskning av yrkesutövningen hos enskilda tandläkare. IVO ser allvarligt på de brister som framkommit och kommer att använda resultatet som underlag i myndighetens fortsatta riskbaserade tillsyn och i dialog med berörda aktörer.

Vårdgivarna tar inte sitt ansvar

De granskade vårdgivarna saknar i stor utsträckning kunskap om vilket ansvar de har som vårdgivare. Några vårdgivare ser inget behov av att arbeta utifrån ett ledningssystem för kvalitet eftersom de arbetar ensamma eller i mycket små verksamheter. När vårdgivare inte tar detta ansvar kan det få konsekvenser för patienterna i form av brister i vården som hade kunnat förebyggas, som exempelvis felaktig eller utebliven behandling. Det kan också medföra onödiga kostnader för den enskilde och för samhället.

IVO har sett att vårdgivarna framförallt behöver:

 • Utveckla det systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbetet 
  Bristen på ett systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete innebär att patienter riskerar att drabbas av brister i vården som vårdgivaren hade kunnat förebygga. Flera vårdgivare behöver exempelvis införa egenkontroll. Genom egenkontroller skulle vårdgivarna själva kunna upptäcka och rätta till flera av de brister som vi har sett i tillsynen. Eftersom egenkontroller saknas kan bristerna fortgå och patienter riskerar därmed att drabbas. Många vårdgivare behöver också sammanställa och analysera patienternas klagomål och synpunkter. Klagomålshanteringen är en central del i det systematiska patientsäkerhetsarbetet, eftersom det bidrar till att uppmärksamma och förebygga vårdskador. Vårdgivarna behöver också upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse och säkerställa att deras verksamhet är anmäld till vårdgivarregistret (register för hälso- och sjukvårds- och tandvårdsverksamheter).
 • Förbättra kvaliteten i diagnostik och behandling 
  Den utförda tandvården saknar ofta stöd i vetenskap och beprövad erfarenhet. Hos 45 av de 51 granskade vårdgivarna finns brister i behandlingen av patienter. Några av de områden där IVO funnit brister är:
  • Röntgenbildernas kvalitet och tandläkarnas förmåga att diagnostisera sjukliga förändringar genom röntgendiagnostik.
  • Karies och tandlossning diagnostiseras och behandlas inte i tillräcklig omfattning.
  • Omfattande protetikbehandlingar utförs trots att det finns tydliga tecken på att patienten har en pågående karies- eller tandlossningssjukdom, vilket avsevärt försämrar prognosen för behandlingen.
 • Dokumentera vården på ett mer ändamålsenligt sätt
  Alla vårdgivare utom en behöver förbättra sin dokumentation. Nästan samtliga journaler saknar grundläggande uppgifter. Det gör att det är svårt att se vilken tandvård patienterna har fått och i vilken utsträckning de har varit delaktiga i den. Bristerna indikerar att det saknas en förståelse för att journalens främsta syfte är att bidra till att patienten får en god och säker vård. Många av vårdgivarna utformar dokumentationen utifrån det statliga tandvårdsstödets ersättningssystem snarare än som en dokumentation över patientens behandling.
 • Öka medvetenheten om risker för smittspridning
  Flera av vårdgivarna behöver ha bättre kunskaper om hur de ska begränsa risken för att patienter utsätts för smitta. De behöver exempelvis göra regelbundna kontroller av medicinteknisk apparatur och vara mer medvetna när det gäller hantering av utrustning och arbetskläder.

Tillsyn av tandvården 2017

Genom klagomål och synpunkter från patienter och närstående har IVO sett en ökad risk för brister i patientsäkerheten hos små vårdgivare med en ensampraktiserande tandläkare samt hos små nyetablerade vårdgivare i storstäderna. Under 2017 har vi därför genomfört en nationell tillsyn med syfte att granska patientsäkerhet och kvalitet hos ett urval av dessa vårdgivare.

Urvalet av vårdgivare är riskbaserat. Resultatet ska därför inte ses som en beskrivning av patientsäkerhet och kvalitet i hela tandvården i Sverige. Totalt har 51 små vårdgivare som bedriver allmäntandvård för vuxna ingått i tillsynen. Av dessa har 40 endast en tandläkare anställd i verksamheten och övriga har två eller tre tandläkare. Av vårdgivarna är 19 nyetablerade i storstadsområdena medan övriga 32 är spridda över landet. Tillsynen har omfattat föranmälda inspektioner med intervjuer och granskning av 204 patientjournaler.

Senast uppdaterad 2019-12-13