Personlig assistans under luppen

Sammanställning av lex Sarah-anmälningar och klagomål inom personlig assistans mellan 1 juli 2011 och 31 december 2014.

Sammanfattning

Den här rapporten sammanfattar en del av den information IVO har om de klagomål och lex Sarah-anmälningar rörande personlig assistans som handlagts och beslutats under tidsperioden 1 juli 2011 – 31 december 2014. De viktigaste iakttagelserna sammanfattas nedan.

Vanligare med klagomål och lex Sarah avseende personlig assistans än övriga LSS*-insatser

Det är nästan fem gånger vanligare med klagomål på personlig assistans jämfört med övriga LSS-insatser, om man tar hänsyn till hur många som får de olika insatserna. Det är också tio gånger vanligare med lex Sarah-anmälningar från assistansverksamheter jämfört med övriga LSS-insatser, med samma sätt att räkna. Personlig assistans är ofta en insats med omfattande innehåll och är nästan alltid dagligt återkommande i den enskildes liv. Det innebär en större exponering för att det kan gå fel men detsamma gäller även vissa andra insatser enligt LSS. 

Klagomålen och lex Sarah-anmälningarna handlar ofta om brister i utförandet av insatsen

De flesta som klagar på personlig assistans anser att det finns brister i själva utförandet av insatsen. Detsamma gäller det som verksamheterna själva upptäcker som brister och gör lex Sarah-anmälningar om. Däremot är det få som klagar på myndighetsutövningen, dvs. själva handläggningen och beslutet om personlig assistans. Detsamma gäller de lex Sarah-anmälningar som kommit in. Den övervägande delen av myndighetsutövningen står Försäkringskassan för genom sina utredningar och beslut om assistansersättning. Försäkringskassan har emellertid inte gjort några lex Sarah-anmälningar.

Barn förekommer sällan i klagomål eller lex Sarah-anmälningar 

Klagomålen handlar oftare om vuxna än barn, jämfört med hur många barn respektive vuxna som får insatsen. Detsamma gäller lex Sarah-anmälningarna. Även krav på åtgärder är vanligare när det handlar om vuxna.

Nästan inga klagomål om övergrepp, trots förekomst

Bara två klagomålsärenden under 3,5 års tid har handlat om övergrepp. Under samma tidsperiod gjorde verksamheterna 85 lex Sarah-anmälningar om olika former av övergrepp. Det betyder att övergrepp förekommer men att människor av olika skäl inte klagar på det.

Stora skillnader i innehåll mellan klagomål och lex Sarah-anmälningar

Innehållet i de grupperna klagomål och anmälningar skiljer sig åt. Mest tydlig skillnad är det när det gäller hur ofta myndighetsutövning respektive övergrepp nämns i ärendena.

* Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Senast uppdaterad 2019-12-13