Riskbaserad tillsyn av familjehemsvård

IVO genomförde under våren och hösten 2015 en tillsyn av socialnämndernas familjehemsvård för barn i åtta mindre kommuner i Skåne, Blekinge och Kronobergs län.

Barnslig illustration av en familj under en regnbåge

I tillsynen granskades socialtjänstens myndighetsutövning i samband med familjehemsplaceringar med fokus på utredning, planering och uppföljning. Tillsynen resulterade i att IVO riktade krav på åtgärder mot fyra av nämnderna, kritik mot två och gav förbättringsförslag till två. De två nämnder som fick kritik men inte åtgärdskrav hade redan vid tillsynsbesöken vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med de brister som uppmärksammades. 

Detta innebär att hälften av nämnderna måste genomföra förbättringar av sin verksamhet så att barn i behov av familjehemsplaceringar ges bättre förutsättningar att få en säker vård av god kvalitet. Syftet med denna rapport är att återföra sammanställda iakttagelser och resultat från IVO:s tillsyn utifrån barnperspektivet belysa de brister som framkom. 

Förhoppningen är också att rapporten kan främja lärande och utveckling i kommunernas arbete med barn i behov av familjehemsplacering.

Senast uppdaterad 2019-12-13