Sammanställning av klagomål som inkommit till patientnämnderna under verksamhetsåret 2014

I rapporten konstaterar IVO bland annat att antalet klagomål till patientnämnderna fortsätter att öka.

  • Sammanfattning

Patientnämnderna ska varje år lämna en redogörelse till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, över verksamheten under föregående år. IVO ska systematiskt ta tillvara denna information. Denna rapport är en sammanställning av klagomålen som inkommit till patientnämnderna under 2014.

Patientnämnderna har faktagranskat och lämnat synpunkter på rapporten. Utifrån redogörelsen avseende år 2014 kan IVO konstatera att:

  • antalet klagomål till patientnämnderna fortsätter att öka och antalet klagomål per 100 000 invånare varierar mellan länen. Antalet klagomål kan påverkas av de olika arbetssätten som patientnämnderna har,
  • somatisk specialistsjukvård står för hälften av klagomålen, klagomål på kommunal hälso- och sjukvård minskar och tandvården får få antal inkomna klagomål i jämförelse med antalet patienter,
  • fler klagomål gäller kvinnor än män och att det finns behov av att analysera detta vidare utifrån ett genusperspektiv,
  • klagomålen berör i huvudsak två områden; vård och behandling som de flesta klagomålen handlar om samt kommunikation.
Senast uppdaterad 2019-12-13