Samverkan för patienter och brukares välbefinnande - Barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten

Under 2015 gjorde IVO:s avdelning nord en särskild granskning av samverkan mellan barn- och ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. De verksamheter som ingick i tillsynen var fyra BUP- mottagningar och fyra socialtjänstenheter.

Sammanfattning

Ofta har barn som får vård vid barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) även behov av stöd och insatser från socialtjänsten. Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ser att samverkan brister mellan olika huvudmän och verksamheter och lyfter det som ett särskilt riskområde. Samverkan och upprättande av samordnad individuell plan (SIP) mellan BUP och socialtjänsten har granskats. Målsättningen har varit att bidra till ökad kvalitet i samverkan mellan BUP och socialtjänsten. IVO har även granskat om egenkontroll görs i verksamheterna beträffande samverkan och SIP.

IVO:s iakttagelser:

  • Överenskommelser och rutiner för samverkan och SIP finns mellan landsting och kommuner på länsnivå. Motsvarande överenskommelser och rutiner finns mellan BUP och berörd socialnämnd på lokal nivå, bortsett från i ett av länen där arbetet dock var långt framskridet.
  • De flesta verksamheter har angivna mål för SIP. Ingen av verksamheterna kunde dock redovisa några resultatmått för SIP, exempelvis hur stor andel som hade erbjudits SIP av de barn/ungdomar som hade kontakt med BUP och insatser av socialtjänsten. I många journaler/akter hade verksamheterna själva konstaterat att det inte gått att utläsa om barnet/ungdomen hade en pågående kontakt med BUP eller socialtjänsten.
  • Flera av verksamheterna uppgav att fler barn borde erbjudas SIP, än vad som gjordes.
Senast uppdaterad 2019-12-13