Stärka kapaciteten i verksamheten med tillståndsprövning

IVO har fått i uppdrag (S2015/06289/FST) att vidta åtgärder som stärker kapaciteten i myndighetens tillståndsprövning i fråga om HVB för barn och unga och för den nya placeringsformen stödboenden.

Sammanfattning

IVO har under 2015 bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete för att leva upp till de ökade krav som omvärlden och vi själva ställer på vår tillståndsprövning. Under hösten år 2015 intensifierades arbetet. Den pågående flyktingsituationen och ett ökat antal ensamkommande barn ledde till fler ansökningar om tillstånd att öppna hem för vård och boende (HVB). I samband med regeringsuppdraget har fokus för arbetet legat just på HVB för ensamkommande barn och stödboende.

Utvecklingsarbetet har utgått från den handlingsplan som togs fram i samband med en genomlysning av tillståndsprocessen, vilken genomfördes under våren 2015. Detta för att säkerställa att alla vidtagna åtgärder uppfyller de krav och den målbild som finns för utvecklingsarbetet. IVO har arbetat, och fortsätter att arbeta, med åtgärder för att:

  • underlätta och förtydliga ansökningsförfarandet
  • anpassa information till delvis nya grupper av sökanden
  • utveckla befintliga processer, och
  • hantera större ärendeinströmning genom organisationsförändring och förstärkning av organisationen
Senast uppdaterad 2019-12-13