Stor andel klagomål från unga vuxna handlar om vård av psykisk ohälsa

Unga vuxna som klagar på vården av psykisk ohälsa är ofta missnöjda med övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin, långa väntetider och vårdpersonalens bemötande. Det visar Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Patientnämndernas (PAN) gemensamma analys.

IVO och PAN:s analys baseras på inkomna klagomål under 2022 som rör unga vuxna (18-29 år) som söker vård för psykisk ohälsa. Syftet med analysen har varit att granska klagomål som rör övergången mellan barn- och vuxenvården samt att belysa vilka problem som unga vuxna upplever med vården för psykisk ohälsa. 

Resultatet av analysen visar att en tredjedel av de klagomål från unga vuxna som IVO fick under 2022 gällde vård för psykisk ohälsa. Motsvarande andel för PAN var mer än en fjärdedel.

Flera klagomål rör patienter som upplevt att vårdpersonalen inte tagit deras situation på allvar och att de fått vänta för länge på vård. Långa väntetider kan leda till att patienterna mår ännu sämre. 

Ungefär en fjärdedel av de klagomål som IVO fick under 2022 rörande vård för psykisk ohälsa gällde patienter som led av allvarlig psykisk ohälsa, exempelvis självskadebeteende eller självmordsförsök. Patienter som tidigare utfört självmordsförsök är en riskgrupp. Det är därför synnerligen viktigt att unga vuxna med självmordstankar, eller som tidigare har utfört självmordsförsök, tas på allvar inom vården så att rätt insatser kan sättas in i tid.

För att en patient ska känna sig trygg behövs kontinuitet i vården. Därför bör övergången mellan BUP och vuxenpsykiatrin vara så snabb och smidig som möjligt. Analysen visar att unga patienter ofta erfar en ofrivillig paus i behandlingen på grund av en bristande samverkan mellan BUP och vuxenpsykiatrin. 

Senast uppdaterad 2023-06-14