Tillsyn av verksamheter som utför estetiska ingrepp och behandlingar

IVO har tillsynsansvar över verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp eller estetiska injektionsbehandlingar. Genom den lagstiftning som trädde i kraft den 1 juli 2021 ställs skärpta krav på dessa verksamheter.

Under 2022 valde IVO ut 41 verksamheter för tillsyn med grund i en riskanalys som avsåg verksamheter över hela landet. Tillsynen omfattar 33 verksamheter som  bedriver estetisk kirurgi eller estetiska injektionsbehandlingar. Vad gäller övriga åtta utvalda verksamheter fattades beslut om avskrivning, bland annat motiverat av att verksamheterna upphört.

Tillsynen synliggör flera allvarliga problem. De som bedriver de estetiska verksamheterna saknar ofta kunskap om  de lagar och föreskrifter som gäller. I många fall uppfyller inte verksamheterna de krav som ställs på en god och säker vård. Tillsynens resultat vittnar om en bransch med inslag av okunniga och oseriösa aktörer.

 

Rapporten uppdaterades 10 maj 2023 med korrekta diarienummer i bilagan.

Senast uppdaterad 2023-05-09