Uppföljning av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården 2018 - Delredovisning av regeringsuppdrag (S2017/07302/RS)

IVO har fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av nya bestämmelser om ett mer ändamålsenligt klagomålssystem som infördes den 1 januari 2018.

vårdpersonal serverar matbricka till äldre man i sjukhussäng

En delredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2019. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020. Denna rapport är delrapporten. Kartläggningen visar följande huvudsakliga utveckling under 2018:

  • Om utvecklingen under år 2018 fortsätter 2019 kommer IVO att ha lägre kostnader för klagomålshanteringen och kan därmed använda dessa resurser för att genomföra egeninitierad, riskbaserad tillsyn.
  • År 2018 tog IVO emot 34 procent färre klagomål enligt patientsäkerhetslagen jämfört med 2017. 
  • Antal klagomål som utreds minskade med 67 procent från 2017 till 2018 på grund av de nya kriterierna för utredningsskyldighet. 
  • År 2018 tog IVO emot 5531 klagomål på hälso-och sjukvården. Av dessa överlämnades en tredjedel till vårdgivare.
  • Under 2018 har ca 1700 ärenden bedömts vara inom IVO:s utredningsskyldighet. Av dessa rör 91 procent skada eller sjukdom, 8 procent självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning och 1 procent om tvångsvård.

Mellan åren 2017 och 2018 har det inte skett någon förändring av antal ärenden till patientnämnderna. Det finns ingen uppgift om antal klagomål till vårdgivare, det finns inte heller någon skyldighet för vårdgivare att rapportera uppgifter om klagomål.

Senast uppdaterad 2019-12-13