Uppföljning av enskildas klagomål på hälso- och sjukvården 2019 - Halvårsredovisning av regeringsuppdrag (S2017/07302/RS)

IVO har fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskildas klagomål mot bakgrund av nya bestämmelser om ett mer ändamålsenligt klagomålssystem som infördes den 1 januari 2018.

Fyra personer sitter på en uteservering och fikar.

En halvårsredovisning av uppdraget ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 september 2019. Uppdraget ska slutredovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 28 februari 2020. Denna rapport är halvårsredovisningen för 2019.

Kartläggningen visar följande huvudsakliga utveckling under 2018:

  • Utvecklingen under första halvåret 2019 följer 2018. I och med att antalet klagomål som kommer in till IVO minskar kommer myndighetens kostnader för klagomålshanteringen att sjunka.
  • Antalen inkomna klagomål har minskat med en tredjedel sedan de nya bestämmelserna börjat gälla. Antal inkomna klagomål första halvåret 2019 är dock något fler än motsvarande period 2018.
  • Under första halvåret 2019 utreds precis som för 2018 ca 30 procent av de inkomna klagomålen.
  • Under första halvåret 2019 överlämnades 44 procent av alla inkomna klagomål som inte utretts i sak till vårdgivaren. Under 2018 överlämnades 47 procent.
  • Av de ärenden som bedömts vara inom IVO:s utredningsskyldighet så rör nio av tio klagomål skada eller sjukdom. Återstående klagomål utgörs i huvudsak av ärenden som gäller självbestämmande, integritet eller rättsliga ställning. Endast en liten del av klagomålen gäller tvångsvård.
Senast uppdaterad 2019-12-13