Uppföljning av LSS-boenden

Slutredovisning av regeringsuppdrag om uppföljning av LSS-boenden.

En ung vuxen person som sitter i rullstol i hemmiljö och tittar ut genom ett fönster

Sammanfattning

IVO har under flera år uppmärksammat att människor i samhällets omsorg utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar, trots att lagstiftningen inte tillåter sådana . IVO genomför nu flera åtgärder för att stärka tillsyn och uppföljning av LSS-boenden med ett särskilt fokus på förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar. 

Regeringen har gett IVO i uppdrag att redovisa hur myndigheten följer upp att kommuner, regioner och privata huvudmän följer upp att brister i LSS-boenden för såväl barn som vuxna som förekommer i samband med inspektioner och på andra sätt kommer till IVO:s kännedom åtgärdas (Regeringen, 2020). Denna slutredovisning beskriver de åtgärder som IVO vidtagit och planerar att vidta för att förstärka tillsynen och uppföljningen av LSS-boenden.

IVO har inlett fler tillsynsärenden som rör tvångs- och begränsningsåtgärder

IVO har under det senaste året inlett betydligt fler tillsynsärenden som rör tvångs- och begränsningsåtgärder i olika boenden jämfört med tidigare år. IVO har också fattat fler ingripande beslut i form av förbud att bedriva verksamhet, föreläggande mot vite och återkallande av tillstånd. Det handlar om ett förändrat förhållningssätt hos IVO till inkommande uppgifter om tvång, begränsningar och andra kränkningar där de boendes perspektiv ska ges rätt vikt vid bedömning, och leda till ett mer kraftfullt agerande av IVO när uppgifterna är allvarliga. I detta ingår även att IVO utvecklar och förbättrar rättstillämpningen, ökar enhetligheten i bedömningar och beslut och säkerställer att prioriteringar följer allvarlighetsgrad. Detta förhållningssätt gäller idag för samtliga boendeformer som står under IVO:s tillsyn, det vill säga inte bara LSS-boenden, och det gäller boenden för barn såväl som för vuxna. 

IVO har också under året följt upp ett antal boenden för att se om tidigare konstaterade brister åtgärdats. IVO bedömer att upprepad tillsyn och uppföljning i dessa fall haft en positiv effekt på verksamheterna som kommer brukarna till gagn.

IVO ser ett behov av att nå ut till fler kommuner och huvudmän med tillsyn för att granska förekomsten av tvångs- och begränsningsåtgärder. Med anledning av det har en  större tillsynsinsats inletts avseende LSS-boenden för vuxna. IVO har inom ramen för tillsynen hämtat in uppgifter från verksamhetsföreträdare och personal via enkäter. Data från enkätundersökningen visar att det är mycket vanligt förekommande med tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-boenden och att det i en stor andel boenden inte inhämtas samtycke från den enskilde att vidta sådana åtgärder.

Återföring är viktigt för att skapa lärande i verksamheterna

Återföring av tillsynsresultat är en central del av IVO:s uppdrag och för att återföringen ska uppnå sitt syfte behöver den ske på ett ändamålsenligt sätt. En grundförutsättning för alla delar i tillsynsprocessen, inklusive återföringen, är att sträva efter mindre manuell hantering och ökad systematik vad gäller IVO:s samlade informationsmängder. IVO fortsätter därför att utveckla en fungerande informationsinfrastruktur för myndighetens samlade informationsmängder. IVO behöver även fortsätta att stärka sin förmåga till dialog och återföring med bland annat tillsynsobjekten, patienter och brukare samt tillgängliggöra iakttagelser från tillsynen såväl internt i myndigheten som för externa intressenter för att resultaten ska nå spridning.

Patient- och brukarperspektivet ska ges rätt vikt vid IVO:s bedömningar

IVO:s arbete ska genomsyras av ett patient- och brukarperspektiv. När IVO genomför inspektioner i boenden för barn och för vuxna ges alltid en möjlighet till de personer som vill och har förmågan att prata med IVO:s inspektörer. Det som framkommer under samtalen ska alltid ges rätt vikt vid bedömningar under ärendets gång och inför beslut. 

Systematisering av kunskaper och ökad samverkan bidrar till effektiv tillsyn

IVO arbetar intensivt med att utveckla tillsynen till att bli ännu mer strategisk, effektiv och enhetlig. För att IVO ska komma längre i alla delar av tillsynen, behöver de manuella inslagen i IVO:s informationshantering minska. Arbetssätt som främjar helhet och systematik är en grundförutsättning för att IVO på ett mer systematiskt sätt ska kunna rikta tillsynen där den gör mest nytta. Det är även en förutsättning  för att kunna följa upp verksamheterna och säkerställa att förändringar genomförs som kommer brukarna till nytta samt för att kunna återföra iakttagelser från tillsynen i syfte att bidra till lärande och utveckling. Utvecklade riskanalyser, en stärkt operativ samverkan internt i syfte att öka enhetligheten, och förbättrad datakvalitet i register är några komponenter som bidrar till utvecklingen.

Senast uppdaterad 2021-12-15