Utmaningar på vägen till en god och nära vård

Den 21 december slutredovisade IVO regeringsuppdraget att genomföra särskilda tillsynsinsatser som bidrar till omställningen till en god och nära vård. IVO ser att det inom vården och omsorgen finns flera brister på både systematisk nivå och verksamhetsnivå som försvårar omställningsarbetet.

IVO konstaterar att vård och omsorg står inför kända och generella utmaningar som bland annat rör samverkan mellan huvudmän och tillgång till kompetens. Slutsatserna baseras på resultat från de nationella tillsynerna av särskilda boenden för äldre och akutsjukhus.

IVO redovisar också förstärkningen av den egna analysförmågan och samverkan med Socialstyrelsen och Myndigheten för vård- och omsorgsanalys.

Övergripande iakttagelser från tillsynsinsatserna är att:

  • Patientsäkerhetsrisker och omställningen till god och nära vård försvåras när tillgång till vård eller personal med rätt kompetens inte är tillräcklig.
  • Patientsäkerhetsrisker och omställningen till god och nära vård försvåras även när samverkan mellan kommunal och regional hälso- och sjukvård inte fungerar.
  • Otillräckligt antal vårdplatser påverkar hela hälso- och sjukvårdssystemet negativt och följaktligen även omställningen till god och nära vård.
  • Huvudmännens systematiska kvalitetsarbete behöver bibehållas och stärkas för kvalitet i vården och en patientsäker omställning.

I tillsynen av särskilda boenden för äldre i 283 kommuner och tio stadsdelar har IVO granskat medicinsk vård och behandling med särskilt fokus på kompetens, kontinuitet och dokumentation, läkemedelshantering samt vård i livets slutskede. IVO fann brister inom minst ett av dessa områden i samtliga kommuner.

I tillsynen av akutsjukhusen har IVO fokuserat på och konstaterat brister i tillgången på vårdplatser och bemanning. IVO fann brister vid samtliga 27 granskade sjukhus.

Bristerna inom SÄBO påverkar akutsjukvården genom att leda till bland annat undanträngningseffekter, långa väntetider och bristande omhändertagande på sjukhusen med risk för vårdskador som följd.

Senast uppdaterad 2023-12-22