Vad gör min LSS-handläggare?

Tillsyn av myndighetsutövning inom LSS och hur de som söker en insats uppfattar handläggningsprocessen.

Närbild på öga som tittar genom ett förstoringsglas.

Sammanfattning

Syftet med lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är att enskilda med en funktionsnedsättning ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt. Insatserna som enskilda med funktionsnedsättning beviljas kan i många fall vara avgörande för deras livskvalité. Även för anhöriga kan insatser som beviljas enskilda vara ett stort stöd i det dagliga livet.

Med denna rapport redogör Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för de iakttagelser som har gjorts när det handlar om myndighetsutövningen inom LSS samt hur de som ansöker om insatserna uppfattar handläggningsprocessen. Utgångspunkten är en tillsyn i 30 kommuner som genomfördes under 2015. Tillsynen omfattar en granskning av 481 ärenden som rör både barn och vuxna som har sökt insatserna kontaktperson, avlösarservice, ledsagarservice och/eller korttidsvistelse. Även intervjuer med ledning och personal samt enkätsvar från enskilda som har ansökt en insats är underlag för rapporten.

Senast uppdaterad 2019-12-13