Vad har IVO sett 2019

Iakttagelser och slutsatser om vårdens och omsorgens brister för verksamhetsåret 2019.

Läkare håller baby i famnen

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) ska varje år lämna en rapport till regeringen med en sammanfattande analys av arbetet med tillsyn, tillståndsprövning och klagomål enligt patientsäkerhetslagen under det gångna verksamhetsåret. Rapporten beskriver våra viktigaste iakttagelser, de åtgärder vi har genomfört med anledning av de brister som vi har sett och våra slutsatser för 2019.

Rapporten består av två delar. I den första delen (kapitel 2) försöker vi ge en övergripande beskrivning av kvalitet och säkerhet i vården och omsorgen. Beskrivningen kompletterar de områdesspecifika analyserna och är inte heltäckande, utan ska ses som ett steg mot att kunna genomföra mer precis analys av kvalitet och säkerhet.

I rapportens andra del (kapitel 3–18) beskriver vi våra iakttagelser för 13 olika verksamhetsområden inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården. Vi utgår på flera punkter från det som vi beskriver i rapportens första del. Några av de mest omfattande områdena är primärvård, somatisk specialistsjukvård, barn och familj samt äldreomsorg.

Vi har fem övergripande slutsatser. Slutsatserna ska inte läsas fristående från varandra. Vi menar att slutsatserna i allra högsta grad påverkar varandra. Det är i första hand med ledning och styrning som vårdens och omsorgens aktörer kan se till att patienter och brukare får en trygg och säker vård och omsorg av god kvalitet.

  1. Det finns flera utmaningar i ledningen och styrningen av vården och omsorgen.
  2. Vården och omsorgen har svårigheter att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet över landet.
  3. Brist på personal och kompetens påverkar kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen negativt.
  4. Bristande personcentrering och samordning påverkar kvaliteten och säkerheten i vården och omsorgen negativt.
  5. Alla barn, unga och äldre är inte trygga i sina boenden.
Senast uppdaterad 2020-03-02