Vad har IVO sett 2020?

Coronapandemin har satt strålkastarljuset på redan kända brister och risker inom vård och omsorg och visat på allvarlighetsgraden i dessa. I rapporten Vad har IVO sett 2020? finns IVO:s viktigaste iakttagelser och slutsatser för 2020.

IVO har ett omfattande uppdrag. Vården och omsorgen omfattar över 10 procent av Sveriges bruttonationalprodukt. Patienter och brukare har varje år miljontals interaktioner med tusentals verksamheter och hundratusentals anställda inom vården och omsorgen. 

Bara vården tar emot 69 miljoner besök varje år. IVO:s tillsyn omfattar bland annat 240 000 legitimerade personer inom hälso- och sjukvård, 103 sjukhus, all socialtjänst i 290 kommuner, 1 700 särskilda boenden för äldre och frekvenstillsyn över 1 000 boenden för barn och unga. 

IVO prövar också ansökningar om tillstånd för privata utförare av bland annat hemtjänst, personlig assistans och särskilda boenden för äldre. Dessutom räknar vi med att behovet av välfärdstjänster ökar framöver, i takt med att andelen äldre i befolkningen ökar. 

Pandemin har inneburit stora påfrestningar

Coronapandemin har inneburit och fortsätter att innebär stora påfrestningar för vården och omsorgen i Sverige. Alla som behöver, ska få en god vård och omsorg, och vara trygga. IVO utövar tillsyn över all vård och omsorg. Med patient- och brukarperspektivet i centrum är det tydligt att tillsyn och tillståndsprövning är nödvändiga också under en pandemi. Utgångspunkten för IVO:s tillsyn under pandemin är att beakta de rådande omständigheterna och ha förståelse för de påfrestningar som pandemin leder till. 

IVO får regelbundet information via lex Maria- och lex Sarah-anmälningar, klagomål och anmälningar. Sedan våren 2020 har IVO utöver detta tagit emot drygt 30 000 upplysningar, från såväl privatpersoner som personal inom vård och omsorg, vi via en nyinrättad tipsfunktion – Tipsa IVO, som finns tillgänglig på IVO:s webbplats. 

Tips och anmälningar grund för riskanalys

Den information som kommit till oss under 2020 har varit ovärderlig och hjälpt oss att sammanställa riskbilder, som ligger till grund för tillsyn. Bland annat fick vi tidigt indikationer på brister i den medicinska behandlingen som ges vid landets särskilda boenden för äldre. I kombination med andra signaler ledde detta till att IVO inledde en granskning. Denna tillsyn och en återblick över de viktigaste iakttagelserna och åtgärderna som IVO har vidtagit under 2020 kan du läsa mer om i rapporten. 

Senast uppdaterad 2021-03-01