Vad har IVO sett 2021?

I rapporten "Vad har IVO sett 2021?" finns 2021 års viktigaste iakttagelser.

Allvarliga brister på boenden riskerar barnens rätt till trygg och säker vård

IVO har funnit brister i cirka 29 procent av verksamheterna inom HVB, stödboenden och SiS-hem. På LSS-boenden för barn har IVO funnit brister i cirka 25 procent av verksamheterna. Mer än hälften av bristerna rör områden som kan ha en direkt påverkan på barns trygghet såsom tvångs- och begränsningsåtgärder, säkerhet, bemötande, personalens kompetens och verksamhetens bemanning. 

Utifrån allvarliga brister som synliggjordes under 2021 har IVO genomfört flera åtgärder i tillsynsarbetet, framförallt kopplat till tillsynen av boenden för barn och unga. Ett resultat av arbetet är att IVO under 2021 förbjudit, förelagt och återkallat tillstånd från fler verksamheter än någonsin tidigare. IVO fattade under 2021 ett knappt 60-tal sådana beslut, att jämföra med mindre än tio beslut tidigare år. Myndigheten har fattat dessa beslut på grund av fara för enskildas liv, hälsa eller personliga säkerhet. Det kan handla om att barn utsätts för våld, droger, sexuella trakasserier eller att boendemiljön utgjort en sanitär olägenhet, i vissa fall ren vanvård. 

Oseriösa och kriminella aktörer har tagit sig in på marknaden för testning av Covid-19

IVO har under 2021 sett brister och risker kopplade till oseriösa och kriminella aktörer. Myndigheten har vidtagit flera åtgärder under året i syfte att agera mer kraftfullt, vilket bland annat märks i ett ökat antal återkallade tillstånd avseende brister hos aktörer inom personlig assistans och HVB. IVO kan även konstatera att oseriösa och kriminella aktörer har tagit sig in på marknaden för testning av covid-19. Myndigheten har under året granskat ett 30-tal sådana verksamheter. I ungefär en tredjedel av ärendena har tillsynen resulterat i beslut av mer ingripande och allvarlig karaktär, som förelägganden, förbud samt polis- och åtalsanmälningar. 

IVO kan konstatera flera risker i patientsäkerheten inom dessa verksamheter, bland annat att testade personer fått felaktiga provsvar och att verksamheterna inte analyserat proverna eller provsvaren. Det kan förutom att drabba individen även bidra till en ökad smittspridning och fara för andra i samhället.

Ny lagstiftning om estetiska behandlingar har fått effekt

Den 1 juli 2021 trädde lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft och IVO fick därmed ett utvidgat tillsynsuppdrag. Sedan dess har upplysningar till IVO om olämpliga och oseriösa verksamheter eller individer som ägnar sig åt sådan verksamhet ökat kraftigt. Antalet inkomna synpunkter på estetiska behandlingar till IVO har ökat med 560 procent mellan 2020 och 2021.

Mot bakgrund av dessa signaler har IVO inlett 178 tillsynsinsatser. Hittills har det bland annat lett till ett antal åtalsanmälningar, varav ett flertal avser bristfällig medicinsk kompetens för att utföra behandlingarna.

 

Dokumentet reviderades 11 april 2022 med siffror för år 2021 i tabell 9 på sid 64 och en justering från 560% till 460% på sidan 54.  

Senast uppdaterad 2022-03-03