Vad har IVO sett 2023?

Vården och omsorgen utmanas av den demografiska utvecklingen och problem med tillgänglighet och patientsäkerhet. Parallellt med dessa påfrestningar vinner oseriösa och i vissa fall kriminella aktörer mark inom vård- och omsorgssektorn. Det konstaterar IVO i myndighetens årliga rapport ”Vad har IVO sett 2023?” som överlämnades till regeringen 1 mars 2024.

Kompetensförsörjning är en utmaning för hela sektorn

I rapporten konstaterar IVO flera allvarliga brister som utgör risker för patienter och brukare. I delar av vården och omsorgen där läget är som mest kritiskt har IVO i tillsynen kunnat identifiera återkommande och allvarliga, nästintill kroniska brister. Problem med kompetensförsörjningen är en grundläggande orsak som förklarar många av de brister IVO konstaterat. En åldrande befolkning i kombination med ökande svårigheter att rekrytera personal med rätt kompetens är en utmaning för hur vården och omsorgen ska kunna möta befolkningens behov och lagstiftningens krav. IVO:s arbete i nationella tillsyner är ett viktigt sätt att stärka verksamheternas regelefterlevnad. Tillsynsbesluten bidrar till att allvarliga missförhållanden inte tillåts fortgå.

Oseriösa aktörer vinner mark

Rapporten synliggör också att förekomsten av oseriösa och kriminella aktörer inom vården och omsorgen är ett växande problem. Att hindra oseriösa aktörer är viktigt för patienter och brukares säkerhet, och för att undvika att offentliga medel hamnar i orätta händer. IVO:s förebyggande arbete genom tillståndsprövning och tillsyn är av stor betydelse för att förhindra välfärdsbrottslighet. I takt med den ökande problematiken blir arbetet allt mer komplext och resurskrävande. IVO har fått utökade regeringsuppdrag på området och kommer under 2024 förstärka arbetet, tillsammans med andra berörda myndigheter, att hindra oseriösa aktörer i välfärden.

Senast uppdaterad 2024-03-01