Mödrahälsovård och förlossningsvård

IVO har ett regeringsuppdrag att under perioden 2023–2025 förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovård och förlossningsvård utifrån var behovet av tillsyn är som störst.

Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödra- och barnadödlighet. IVO får dock återkommande information om patienter som på olika sätt har farit illa inom förlossningsvården, med i värsta fall dödsfall för kvinnor och barn.

Det finns utmaningar med bland annat tillgången till vårdplatser, brister i eftervården, kompetensförsörjningen i verksamheterna samt väsentliga skillnader i processer och resultat mellan regioner och förlossningskliniker. 

I den delrapport som IVO lämnat till regeringen i juni 2024 konstaterar IVO att 44 av de 45 granskade förlossningsklinikerna som ingått i tillsynen behöver åtgärda brister i sitt systematiska kvalitets- och patientsäkerhetsarbete. De 44 förlossningsklinikerna som hittills fått ett beslut har fått krav på att återredovisa vidtagna och planerade åtgärder för att komma till rätta med bristerna. 

IVO kommer att bedöma förlossningsklinikernas redovisningar av åtgärder för att säkerställa att bristerna åtgärdas och att patientsäkerheten stärks. IVO kan också komma att fortsätta tillsynen av enskilda kliniker utifrån en bedömning av vårdgivarnas förmåga att varaktigt avhjälpa identifierade brister.

Under andra halvåret 2024 inleder IVO tillsyn av mödrahälsovården, vars inriktning ska spegla tillsynen av förlossningsklinikerna.

 

Senast uppdaterad 2024-06-20