Mödrahälsovård och förlossningsvård

IVO ska under perioden 2023–2025 förstärka den nationella tillsynen av mödrahälsovård och förlossningsvård utifrån var behovet av tillsyn är som störst. 

Trots omfattande statliga satsningar på förlossningsvården finns det fortsatta utmaningar med bland annat tillgången till vårdplatser, brister i eftervården, kompetensförsörjningen i verksamheterna samt väsentliga skillnader i processer och resultat mellan regioner och förlossningskliniker. 

IVO sammanställer information från patienter, närstående och verksamheterna själva i form av anmälningar och klagomål. Utöver det kartlägger IVO vilka ytterligare datamängder som behövs för att fullgöra det förstärkta tillsynsuppdraget inom området. 

Regionala skillnader i kompetens och kvalitetsarbete

Sverige är ett av de länder i världen som har lägst mödra- och barnadödlighet. Likväl får IVO återkommande in information om patienter som på olika sätt har farit illa inom förlossningsvården, med i värsta fall dödsfall för kvinnor och barn. 

IVO kan utifrån resultat från tidigare tillsyner också konstatera att det finns regionala skillnader i det systematiska kvalitetsarbetet.  

Förlossningsvården är ett område där det också pågår en generationsväxling, vilket innebär ytterligare utmaningar kopplat till bemanning och kompetensförsörjning. IVO ser i sin tillsyn under 2022 att regionerna försöker kompensera bristen på personal genom tillfälliga former av anställningar.

Fortsatt tillsyn utifrån riskanalys

IVO riktar sin fortsatta tillsyn mot landets samtliga 44 förlossningsavdelningar. Tillsynen kan även komma att inkludera andra verksamheter som är kopplade till förlossningsvård.

Tillsynens resultat förväntas kunna ge en bild av verksamhetens planering och den information och uppföljning som bedrivs i samband med en förlossning och efter att patienten har lämnat avdelningen. Sammantaget kommer resultatet ge en samlad nationell bild av tillgången på god och säker vård.

Senast uppdaterad 2023-12-06