Psykiatrisk tvångsvård och rättpsykiatrisk vård

IVO förstärker och utvecklar under perioden 2021–2024 tillsynen och uppföljningen av den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. 

I detta uppdrag ingår bland annat att säkerställa tillförlitliga register och ändamålsenlig hantering av underrättelser om tvångsåtgärder. IVO ska också bedriva regelbunden tillsyn av tvångsvården samt lämna förslag på eventuella ytterligare åtgärder på nationell nivå för att patientgruppen ska få en god, trygg och säker vård.

IVO har sedan 2020 genomfört ett ökat antal egeninitierade tillsyner inom området. IVO har också stärkt rättstillämpningen och möjliggjort säkra digitala sätt att rapportera information till IVO:s säkerhetsregister, vilket bidrar till en effektiv och enhetlig tillsyn av den psykiatriska tvångsvården.

Senast uppdaterad 2023-12-06