Tämä on IVO

Huolon ja hoijon inspeksjuuni (Inspektionen för vård och omsorg, IVO) on valtiolinen viranomhainen joka valvoo maan terhveys- ja siukkahoijon sekä sosiaalipalvelun.

Sana valvonta merkittee ette met tarkistama ette se huolto ja hoito mikä annethaan Ruottissa on luotettava, hyvvää laatua ja ette se seuraa lakia ja sääntöjä.

Meilä on valvonta yli:

  • terhveys- ja siukkahoijon,
  • terhveys- ja siukkahoijon henkilökunnan,
  • sosiaalipalvelun huolon, ja
  • Lain mukaiset toiminat erikoisesta tuesta ja palvelusta tietyile fynksjuuni estheile (LSS).

Met päätämä kans luvista erikoisista toiminoista sosiaalipalvelun mukhaan ja LSS sekä tiettyä terhveys- ja siukkahoitoa.

Näin Huolon ja hoijon inspeksjuuni työskentellee

Joka vuosi met päätämä suunile 20 000 valvonan asiasta ja suoritama suunile 3 300 inspeksjuunia. Yks inspeksjuuni saattaa olla ennen käyntiä ilmotettu eli ilman ilmotusta ja tehhään omala tahola eli sen takia ette tutkima yhtä ilmotusta.

Lapsile ja nuorile

Meän veppipaikala www.ivo.se sie löytät informasjuunia joka koskee muun muassa lasten ja nuorten oikeuksia jokka asuvat hoito eli asunto koissa (HVB) eli erikoisissa nuorten koissa. Sielä on kans informasjuunia joka kohtistuu vanheemile jolla on kysymyksiä jokka koskevat näitä aloja.

Jos haluat valittaa huoltoa eli hoitoa

Met otama vasthaan valituksen ilmotuksia terhveys- ja siukkahoijossa eli sosiaalipalvelun huolossa. Meän veppipaikala sie saatat lukea enemän kuinka met käsittelemä valituksia eli mielipitheitä. Sielä on kans informasjuunia muista orkanisasjuunista mihinkä saatat kääntyä jos olet epätyytyväinen sen huolon eli hoijon kans mitä sie eli joku sinun lähimäisistä on saanu.

Sie saatat kans hakea meiltä ja tahtoa ette poistethaan tietoja potilasjurnaalissa.

Meän tavote on varmempi ja parempi hoito ja huolto

Met haluama ette huolto ja hoito aina jatkuvasti tullee paremaks ja varmemaks. Meän tapa ette vaikuttaa siihen on ette tehhä näköseks sen mitä näemä meän huolto- ja hoitoantajitten valvonassa (vastuussa huolosta ja hoijosta). Met kerräämä kans käyttäjitten ja potilhaitten kokemuksia ja näkökulmia. Paitti kohtauksissa ja veppiseminaarissa met tietysti näytämä tulokset meän veppipaikala.

Kun terhveys- ja siukkahoijon henkilökunta näkkee puutheita eli onnettomuuksia omassa työssä net pitävät tehhä ilmotuksen siittä (”lex Maria” terhveys- ja siukkahoijossa, ja ”lex Sarah” huolossa).

Mistä luvista IVO päättää?

Met päätämä suunile 2 500 lupa-asiaa vuessa. Lupaus vaaithaan ette pittää tietynlaisia toimintoja, esimerkiks henkilökohtainen assistentti eli lasten ja nuorten hoitokoti. Meilä on kans käsiteltävänä net rejisterit jokka on liitetty näihiin toiminthoin.

Orkanisasjuuni

IVO:la on noin 700 työntekijää, joista rapea 450 on inspektööriä. IVO:la on maassa kuus alueelista osastoa: Uumaja, Örebro, Tukholma, Jönköping, Göteborg ja Malmö. Kontaktitiot näihiin löyät meän veppipaikalta. Jos olet epävarma mihinkä kontturhiin piät kääntyä olet tervetuloinen kysymhään meän väkselistä (010-788 50 00).

Meän työn kustantaa hallituksen varaukset (Sosiaalitepartementti) ja se vuosittainen butjetti on suunile 635 miljoonaa kruunua.

Tervetuloa ottamhaan yhteyttä meihin

Sie saatat kontaktata meitä monela eri tavala.

Telefuuni: 010-788 50 00

E-posti: registrator@ivo.se

Sivula www.ivo.se sie löyät lissää tietoja (ruottiks) ja osotheita enheethiin jokka käsittelevät tiettyjä kysymyksiä, esimerkiks rejisteriä eli statistiikkaa.

Ruottissa on muun muassa viranomhaisila erikoinen vastuu ette suojata ja eistää viittomakieltä ja kansaliset vähemistökielet suomi, saami, meänkieli, jittisch ja romani chib. Tukholman Lääninhallituksen veppipaikala on lissää tietoja tästä asiasta.

Senast uppdaterad 2023-06-07