Dát lea IVO

Dárkkistus dikšui ja fuolahussii (IVO, inspektionen för vård och omsorg) lea stáhtalaš eiseváldi mii bearráigeahččá riikka dearvvašvuođa- ja buohccedivššu ja maid sosiálabálvalusa.

Bearráigeahčuin oaivvilduvvo ahte mii dárkkistit dan divššu ja fuolahusa mii addo Ruoŧas vai dat lea sihkar, buorre kvalitehta ja čuvvo lágaid ja njuolggadusaid.

Mii bearráigeahččat:

  • dearvvašvuođa- ja buohccedivššu,
  • dearvvašvuođa- ja buohccedikšobargiid,
  • fuolahusa sosiálabálvalusas, ja
  • doaimmaid lága jelgii erenoamáš doarjja ja bálvalusa muhtin doaibmahehttehuvvon olbmuide (LSS).

Mii mearridit maid lobiid muhtin doaimmaide sosiálabálvalusa ja LSS:a jelgii ja maid muhtin dearvvašvuođa- ja buohccedivššu.

Dárkkistus dikšui ja fuolahussii bargá ná

Juohke jagi mii mearridit sullii 20 000 bearráigeahččanáššiid ja čađahit sullii 3 300 dárkkistusaid. Dárkkistus sáhttá leat ilmmuhuvvon ovdagihtii dehe ilmmutkeahttá ja dahkko min iežas vuolgga geažil dehe danin go mii guorahallat ilmmuhusa.

Mánáide ja nuoraide

Min webbasajis www.ivo.se gávnnat dieđuid mii guoská earret iežá vuoigatvuođaid mánáide ja nuoraide geat orrut ruovttus dikšumii dehe orrumii (HVB) dehe erenoamáš nuoraidruovttus. Das gávnnat maid dieđuid mat lea váhnemiidda geain leat jearaldagat dan áššis.

Jus háliidat váidalit divššu dehe fuolahusa

Mii váldit vuostá ilmmuhusaid váidalemiiguin dearvvašvuođa- ja buohccedikšui dehe fuolahussii dehe fuolahussii sosiálabálvalusas. Min webbasajis sáhtát lohkat got mii gieđahallat váidalemiid ja oaiviliid. Doppe gávdno maid dieđut iežá organisašuvnnaid birra gosa sáhtát jorgalit jus leat duhtameahttun dan divššuin dehe fuolahusain man don dehe oapmahaš lea ožžon.

Don sáhtát maid ohcat billistit dieđuid pasieantajournálas

Min ulbmil lea sihkkarit ja buoret dikšu ja fuolahus.

Mii háliidit ahte dikšu ja fuolahus álo galgá šaddat buoret ja sihkkareappot. Min vuohki bargat dan ovddas lea ovdanbuktit dan maid mii oaidnit min bearráigeahčus dikšo- ja fuolahusaddiin (ovddasvástideaddji divššus ja fuolas). Mii čoaggit maid geavaheddjiid ja pasieanttaid vásáhusaid ja oaiviliid. Earret go čoahkkimiin ja webbaseminárain mii dieđusge maid ovdanbuktit bohtosiid min webbasajis.

Go bargit dearvvašvuođa- ja buohccedivššus oidnet váilevašvuođaid dehe lihkuhisvuođaid iežas barggus de galget ilmmuhit minsiidda dan birra (lex Maria” dearvvašvuođa- ja buohccedivššus ja”lex Sarah” fuolahusas).

Makkár lobiid IVO mearrida?

Mii mearridit sullii 2 500 lohpeášši juohke jagi. Lohpi gáibiduvvo jođihit muhtin doaimmaid, ovdamearkka dihte persovnnalaš veahkis dehe gieđahallanruovttuin mánáide ja nuoraide. Mii maid hálddahit daid registariid mat leat čadnon daid doaimmaide.

Organisašuvdna

IVO:s leat sullii 700 bargi, ja sullii 450 leat dárkkisteaddjit. IVO:s leat guhtta guovllulaš ossodagat riikkas: Ubmeje, Örebro, Stockhoalbma, Jönköping, Göteborg ja Malmö. Oktavuođadieđuid dáidda gávnnat min webbasajis. Jus eahpidat makkár kontuvrii don galggat jorgalit de leat buresboahtin du jearaldagain min vuostáiváldimii (010-788 50 00).

Min bargu ruhtaduvvo juolludemiid bokte ráđđehusas (Sosiáladepartemeanttas) ja jahkásaš budjeahtta lea sullii 635 miljuvnna ruvnnu.

Buresboahtin váldit oktavuođa minguin

Don sáhtát váldit oktavuođa minguin máŋgga láhkái.

Telefovdna: 010-788 50 00

E-boastta: registrator@ivo.se

Siiddus www.ivo.se gávnnat eanet dieđuid (ruoŧagillii) ja čujuhusaid ossodagaide mat gieđahallet muhtin áššiid, ovdamearkka dihte registara dehe statistihka.

Ruoŧas leat earret iežá eiseválddiin erenoamáš ovddasvástádus suddjet ja ovddidit seavagiela ja nášuvnnalaš unnitlogugielaid suomagiela, sámegiela, meänkieli, jiddisch ja romani chib. Leanastivrra Stockhoalmma webbsajis gávdno eanet dieđut dán birra.

Senast uppdaterad 2023-06-07