Medicintekniska produkter

Vårdgivare är skyldiga att anmäla egentillverkning av och negativa händelser med egentillverkade medicintekniska produkter till IVO. Det gäller även vid reprocessing av och allvarliga tillbud med reprocessade medicintekniska engångsprodukter.
Den 1 juli 2023 trädde IVO:s föreskrifter (HSLF-FS 2023:16) i kraft om reprocessares och externa reprocessares skyldighet att lämna uppgifter för registrering avseende sin verksamhet och sin produkt.
Senast uppdaterad 2023-06-07