Tillstånd för abortverksamhet

För att få utföra abort eller avbryta havandeskap på en sjukvårdsinrättning som inte är ett allmänt sjukhus krävs tillstånd från IVO.

Ansök om nytt tillstånd

Ansökan görs genom att skicka uppgifter till IVO om den sjukvårdsinrättning som verksamheten ska bedrivas i. 

  • Vårdgivarens namn och organisationsnummer.
  • Verksamhetens namn, adress och kontaktuppgifter där abortverksamhet ska bedrivas.
  • En beskrivning av innehållet i verksamheten.

Ansökan ska också innehålla en beskrivning av hur verksamheten avser att uppfylla de krav som finns i Socialstyrelsens föreskrifter: 

  • Vårdgivaren ska ansvara för att det finns ett ledningssystem (2 kap. 1 § SOSFS 2009:15). 
  • Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för information och stödsamtal samt vad som gäller för kvinnor under 18 år (3 kap. 1-4 §§ SOSFS 2009:15). 
  • Vårdgivaren ska ansvara för att det fastställs rutiner för genomförande av abort och efterkontroll (4 kap. 1-4 §§ SOSFS 2009:15). 
  • Av ansökan ska det framgå om vårdgivaren ansöker om att få utföra medicinsk och/eller kirurgisk abort. 
  • För medicinsk abort ska det också fastställas rutiner som säkerställer att kvinnan genomgår den inledande läkemedelsbehandlingen på en sjukvårdsinrättning i enlighet med 5 § andra stycket abortlagen (1974:595), och att en bedömning görs av huruvida det är lämpligt att kvinnan, om hon så önskar, fullföljer den medicinska aborten i hemmet.

Kontaktuppgifter

Tillstånd för abortverksamhet

Senast uppdaterad 2023-06-07