Tillstånd för verksamhet för sprututbyte

En region som vill starta sprutbytesverksamhet måste ansöka om tillstånd hos IVO och förlängning av tillståndet minst tre månader innan det innevarande tillståndet löper ut.
Målet med sprututbytesverksamhet är att förebygga spridning av blodsmitta som hiv, hepatiter och andra blodburna infektioner bland personer med intravenöst (medel som injiceras direkt i blodet) missbruk. Verksamheterna arbetar även med att motivera de personer som deltar i programmet att bryta sitt missbruk och ta emot vård och behandling.

Ansök om nytt tillstånd

En region som vill starta sprututbytesverksamhet ska ansöka om tillstånd hos IVO. Tillståndet är tidsbegränsat. En ansökan om förlängt tillstånd för sprututbytesverksamheten ska ha lämnats in tre månader innan innevarande tillstånd har upphört att gälla.

Ansökan ska innehålla följande uppgifter. 

  • en motivering till varför regionen ansöker om att få starta verksamheten, 
  • uppgiften om att samråd har ägt rum med samtliga kommuner inom den region där verksamheten ska bedrivas, 
  • en organisationsplan,
  • uppgifter om vem som ska vara verksamhetschef för den verksamhet som ska bedrivas, 
  • adressuppgifter till verksamheten, 
  • uppgifter om det antal personer som missbrukar narkotika som beräknas delta i sprututbytesverksamheten, 
  • en redovisning av vilka samlade resurser som finns inom regionen för vård av personer som missbrukar narkotika och hur stora dessa resurser är i förhållande till behoven. Redovisningen ska sammanställas i samverkan med den eller de kommuner som har biträtt ansökan. 

I ansökan ska det även ingå en redogörelse för: 

  1. hur behovet av avgiftning, vård, behandling samt eftervård av personer som missbrukar narkotika kommer att tillgodoses. 
  2. hur samarbetet mellan olika vård- och behandlingsformer ska gå till. 
  3. vilka rutiner som kommer att användas för att om möjligt tillgodose behovet av informationsöverföring mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten.

Kontaktuppgifter

Tillstånd för verksamhet för sprututbyte

Senast uppdaterad 2023-06-07