Långsam utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen

IVO har granskat hur välfärdsteknik används i sex hemtjänstenheter och sju äldreboenden. Granskningen visar att införandet av välfärdsteknik går långsamt.

Den visar även att det finns erfarenheter som de granskade upplever bidrar till en positiv utveckling.I vår tillsyn av välfärdsteknik inom äldreomsorgen har vi granskat 13 verksamheter, både kommunala och privata. I tillsynen har vi även samtalat med bland andra personal, brukare och representanter för olika intresseorganisationer.

Den välfärdsteknik som vi främst kommit i kontakt med i tillsynen är fjärrövervakning, positionering (GPS), övervakning med rörelsesensorer och trygghetslarm.

- Vi ser att införandet av välfärdsteknik i äldreomsorgen går långsamt. Vi ser att brukare och personal i många fall är positiva till användningen. I tillsynen har vi tagit del av erfarenheter som de granskade verksamheterna upplever har bidragit till en positiv utveckling av digitala arbetssätt, säger Monica Rådestad, projektledare för tillsynen.

Erfarenheter som bidrar till en positiv utveckling

De granskande verksamheterna har olika erfarenheter som de upplever har bidragit till en positiv utveckling i arbetet med digitala arbetssätt. Exempel på sådana erfarenheter är:

 • Att inte bara tala om tekniken som ett eget område, utan om utveckling av arbetssätt i sin helhet.
 • Att genom visningsmiljöer för välfärdsteknik skapa intresse för digitala lösningar bland brukare, anhöriga, personal och potentiella användare.
 • Att ta hänsyn till att brukare, anhöriga och personal är olika mogna för ett digitalt arbetssätt.
 • Att identifiera och hantera risker när digitala arbetssätt införs.
 • Att förstärka kompetensen om digitala arbetssätt hos metod- och verksamhetsutvecklare.
 • Att se till att ansvaret för förvaltning, uppföljning av avtal, drift och support av välfärdstekniken är tydligt.
 • Att rapportera och utreda avvikelser när tekniken och/eller arbetssättet inte fungerar.
 • Att planera för behovet av kompetensförsörjning, det vill säga att verksamheterna kan rekrytera personal med rätt kompetens och erbjuda kompetensutveckling som stödjer en effektivisering och nya digitala arbetssätt.

Granskningen visar att flertalet av de granskade verksamheterna har processer och rutiner för användandet av välfärdsteknik, men att personalen rapporterar få avvikelser som rör välfärdsteknik. IVO ser att verksamheterna gör bedömningar utifrån individuella behov och att de oftast hämtar in brukarnas samtycke till att tekniken används. Men vi ser också att de granskade verksamheterna behöver förbättra introduktionen och utbildningen om digitala arbetssätt för medarbetarna. Det är nödvändigt med kompetensutveckling i den teknik som används och kunskap om hur tekniken ska hanteras i ett digitalt arbetssätt, för att insatser ska kunna ges med god kvalitet.

Sammanfattning av tillsynen

 • 13 inspektioner varav 6 hemtjänstenheter och
  7 äldreboenden, både kommunala och enskilda verksamheter, inklusive 24 gruppsamtal med representanter från förvaltning och beställarorganisation.
 • Enskilda samtal med 21 brukare i aktivt användande av välfärdsteknik och 3 närstående
 • Intervju med två trygghetsjourer
 • Kompletterande information från IVO:s upplysningstjänst och utredda ärenden
 • Regionala dialoger om välfärdsteknik med deltagare på IVO-dagarna
 • Dialog med representanter från olika intresseorganisationer

IVO har granskat användandet av välfärdsteknik utifrån:

 • om det finns en strategi/plan för införandet.
 • om det finns riktlinjer/rutiner för användandet.
 • om verksamheten gör individuella bedömningar av brukarens behov.
 • hur verksamheten hämtar in brukarens samtycke till den tekniska lösningen.
 • hur verksamheten ser till att personalens har rätt kompetens.
 • hur verksamheten följer upp att tekniken fungerar för brukaren över tid.
 • hur verksamheten jobbar med att rapportera och utreda avvikelser
 • hur verksamheten ser till att tekniken erbjuds till både kvinnor och män.

Iakttagelser i korthet - Erfarenheter som kan bidra till utveckling av digitala arbetssätt i äldreomsorgen >

Senast uppdaterad 2020-04-06