Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas

En äldre, gråhårig man med en medicinkopp och en vårdpersonal.

När vi frågar personer med komplexa vård- och omsorgsbehov, tycks män vara mer nöjda med samordningen än vad kvinnor är. Män tycks också i högre grad än kvinnor uppleva att personalen har en helhetssyn på deras behov.

IVO har inom ramen för en tillsyn genomfört en enkätundersökning om hur personer med komplexa och sammansatta behov upplever att samordningen av insatser inom vården och om-sorgen fungerar. Enkäten riktades till personer med Multipel Skleros (MS) som bor hemma och som får både hälso- och sjukvårdsinsatser från regionen och insatser från socialtjänsten (socialtjänstlagen/lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS). Totalt svarade 108 personer på enkäten.

Kön och antal kroniska sjukdomar påverkar hur samordningen upplevs

Enkätresultaten indikerar att kön, men också antalet kroniska sjukdomar, påverkar hur personerna upplever att samordningen fungerar. De män som har svarat på enkäten är mer nöjda med samordningen än vad kvinnorna är. Och de personer som enbart har en kronisk sjukdom är mer nöjda med samordningen än vad personer med flera kroniska sjukdomar är.

Angeläget att motverka omotiverade skillnader mellan kvinnor och män

Det är anmärkningsvärt att det finns skillnader mellan kvinnors och mäns upplevelser av hur samordningen fungerar. Det är regionerna och kommunerna som ansvarar för att vården och omsorgen är jämställd, och som därmed behöver följa upp och motverka omotiverade skillnader mellan könen.

Samordningen behöver förbättras

Det är väl känt att samordningen inom och mellan vården och omsorgen alltför ofta brister. Det är därför inte överraskande att de personer med flera kroniska sjukdomar som har svarat på vår enkät är mindre nöjda med samordningen. Samordning är en komplex fråga som är beroende av många olika aktörers gemensamma insatser. Därför behöver aktörerna tillsammans ta ansvar för det som ingen kan göra på egen hand.

Vill du veta mer?

Vi har genomfört enkäten i en tillsyn som har gjorts inom ramen för riskområdet Personer som behöver ett multidisciplinärt omhändertagande.

Iakttagelser i korthet Män tycks vara mer nöjda med hur vården och omsorgen samordnas >

Senast uppdaterad 2020-02-05