Vad har IVO sett 2019

Läkare  håller en baby i famnen

IVO lämnar varje år en rapport till regeringen som beskriver våra viktigaste iakttagelser och slutsatser för verksamhetsåret. IVO har i årets rapport utvecklat analysen med hjälp av en bredare användning av interna och externa datakällor.

Slutsatser och iakttagelser i rapporten ”Vad har IVO sett 2019” vilar på en analys av uppgifter från våra tillsyns- och tillståndsärenden och vad personer som möter vården och omsorgen berättar för IVO, men också på uppgifter från andra, exempelvis offentlig statistik och öppna jämförelser. 

 

- I årets rapport gör vi för första gången en nationell översikt, där vi använt oss både av egna och av andras data. Beskrivningen är inte heltäckande, men ett steg mot att IVO ska kunna genomföra en mer precis analys av kvalitet och säkerhet på övergripande nivå, säger Sofia Wallström, generaldirektör för IVO.

 

De stora bristerna och riskerna finns på systemnivå

Läget i vården och omsorgen är alltmer komplext. IVO ser att många verksamheter påverkas av omvärldsfaktorer som exempelvis demografiska förändringar. Samtidigt är förändringstrycket starkt, med bland annat den pågående omställningen till nära vård och den digitala utvecklingen.

- Det är tydligt i IVO:s tillsyn att de stora riskerna och bristerna inom vården och omsorgen finns på systemnivå. När styrning och organisering inte förändras i samma takt som befolkningens behov, uppstår det glapp där patienter och brukare kommer i kläm. Det kan exempelvis visa sig genom en lång väntan på olika vård- och omsorgsinsatser och att patienter, brukare och närstående själva får ta ansvar för att samordna vården och omsorgen, säger Sofia Wallström.

 

Bättre effekt av tillsynen

Även IVO:s verksamhet behöver fortsätta  att utvecklas för att ge bättre effekt i en vård och omsorg under förändring.

- Omställningen som pågår innebär en transformation av hur vården och omsorgen planeras och genomförs. I den förändringsprocessen har tillsynen en viktig roll att spela. Med utvecklade analyser och rätt återkoppling till verksamheterna kan IVO i högre utsträckning påverka vårdens och omsorgens kvalitet och säkerhet, säger Sofia Wallström.

 

Slutsatserna hänger ihop

I årets rapport finns fem övergripande slutsatser. Komplexiteten inom vård och omsorg gör att det finns inbördes relationer mellan slutsatserna. Exempelvis kan IVO se att problem med kompetensförsörjning hänger samman med flera andra brister som uppstår i verksamheterna. Styrning och ledning – både på systemnivå och på verksamhetsnivå – har stor påverkan på samtliga övriga slutsatser.

 

Övergripande slutsatser

• Utmaningar i ledning och styrning 

IVO bedömer att utmaningar inom ledning och styrning av vårdens och omsorgen verksamheter påverkar kvalitet och säkerhet, och därmed resultatet för patienter och brukare. Bland annat handlar det om utmaningar med ekonomistyrning, det systematiska kvalitetsutvecklingsarbetet, samt om att gå från att leda traditionellt linjära organisationer till att leda nätverksbaserade organisationer, där syftet mer är att samverka med andra.

 

• Svårt att nå god tillgänglighet och jämlik kvalitet 

IVO ser att tillgängligheten brister och patienter och brukare tvingas vänta länge för att få vård och andra insatser. Det innebär risk för fördröjd diagnos och behandling samt nedsatt livskvalitet för de personer som får vänta.

 

• Brist på personal och kompetens försämrar kvalitet och säkerhet 

Vården och omsorgen har stora utmaningar med sin kompetensförsörjning. Konsekvenserna av detta syns tydligt i IVO:s ärenden inom många verksamhetsområden. Det innebär risk för att personer exempelvis utsätts för vårdskador, otrygghet och obehag, fördröjd diagnos och behandling samt nedsatt livskvalitet.

 

• Bristande personcentrering och samordning 

Bristande personcentrering och samordning lägger ett tungt ansvar på patienter, brukare och närstående samt leder till otrygghet, patientrisker, faktiska vårdskador och missförhållanden. 

 

• Alla barn, unga och äldre är inte trygga i sina boenden

Även om de flesta barn och unga, äldre och funktionsnedsatta har det bra i sina boenden, så förekommer det att de blir utsatta för våld, kränkningar och övergrepp, både av andra boende och av personal.

 

IVO:s iakttagelser är i allt väsentligt avvikelsebaserade, vilket innebär att vi redogör främst för det som inte fungerar som det ska, för att peka på vad som behöver förbättras i vården och omsorgen. 

 

Ta del av hela rapporten

Ta del av kortversionen av rapporten

Senast uppdaterad 2020-03-02