De tar inte hand om hela mig – tillsyn om samordning av insatser för barn med psykisk ohälsa

Ung pojke studsar en boll på en gata.
Foto: Johnér

Det finns grundläggande brister i samordningen av insatser för barn med psykisk ohälsa. De flesta familjer som IVO pratat med i tillsynen vittnar om en mycket ansträngd situation.

IVO genomförde 2019-2020 en nationell tillsyn med fokus på barn med psykisk ohälsa, där insatser behövts från flera aktörer, som exempelvis barn- och ungdomspsykiatri, socialtjänst och elevhälsa. De samtal som IVO genomförde med barn och föräldrar visar tydligt att samordningen av insatserna ofta brister.

Grundläggande brister i samordningen

I rapporten som nu publiceras, presenteras tillsynsresultat och IVO:s slutsatser.

- IVO:s sammanfattande bedömning är att det finns grundläggande brister i samordningen mellan olika aktörer. Det är oroande eftersom en fungerande samordning är nödvändig för att upprätthålla en god vård och omsorg för personer med behov av insatser från olika aktörer, säger Marie Herbring, inspektör på IVO.

Ingen tar ansvar för barnets hela situation

När samordningen brister påverkar detta barnet och familjen. De flesta barn och föräldrar som IVO pratade med i tillsynen vittnade om en mycket ansträngd situation. Bland annat har flera av familjerna själva fått ta ansvaret för samordningen och informationsöverföringen mellan olika vård- och omsorgsaktörer.

- Tillsynen visar att verksamheterna fortfarande arbetar i stuprör och att ingen tar ansvar för barnets hela situation. Verksamheterna hade inte alltid en gemensam bild av barnets behov och vilka insatser barnet behövde. Det kunde innebära att barnet inte fick insatser som var anpassade efter de individuella behoven, säger Carolin Persson, inspektör på IVO.

Okunskap och osäkerhet i verksamheterna om hur samordning ska ske

Det fanns även en okunskap och osäkerhet om hur samordningsmöten ska planeras och genomföras. Det kunde innebära att samordning fördröjdes eller inte skedde.

Flera verksamheter hade vidtagit åtgärder i syfte att förbättra samordningen, vilka redovisas i rapporten. Några av dessa förbättringar handlade om att utse särskilda ansvariga för samordning och gemensamma utbildningar för aktörerna.

Samtal med familjer och journalgranskningar

Tillsynen genomfördes nationellt under 2019 till 2020. I tillsynen genomfördes samtal med 14 barn och 30 föräldrar till barn som hade minst tre olika vård- och omsorgskontakter. Samtalen rörde hur de har upplevt samordningen av insatserna från vården och omsorgen.  Journaler hämtades in från aktuella vård- och omsorgsaktörer. Uppgifter i journalen som rörde samordning, eller brist på samordning, noterades i en tidslinje. Tidslinjerna utgjorde underlag vid de dialogmöten som IVO genomförde med berörda aktörer runt ett barn.

Dialogmöten med verksamheterna

Vid dialogmötet togs frågeställningar upp utifrån det enskilda barnet med syftet att lyfta dilemman till en generell nivå med ett framåtsyftande fokus. 26 olika dialogmöten genomfördes inom ramen för tillsynen där vi träffade ca 120 olika verksamheter. Vid alla dialogmöten fanns representanter från barn- och ungdomspsykiatrin, socialtjänsten och elevhälsan. Utöver dessa kunde även exempelvis verksamheter som HVB, primärvård och habiliteringen delta utifrån vilka som vara aktuella för de barn vi träffade.

Bristen på samordning blev tydlig i möten

Dialogmöten var mycket uppskattade av dem som deltog. Deltagarna delade med sig av sina erfarenheter, nya kontakter knöts mellan verksamheter och samtalen hade till övervägande del en lösningsfokuserad inriktning.

Bristen på av samordning blev vid vissa dialogmöten väldigt tydligt. För vissa verksamhetsföreträdare blev dialogmötet lite som en ”chockartad upplevelse”, att det fanns så många olika aktörer runt det barn som de gav insatser till utan att de visste om det.

Ta del av rapporten ”De tar inte hand om hela mig”.

Senast uppdaterad 2021-05-24