Förbättrad tillståndsprövning för en omsorgssektor i förändring

Öka samstämmigheten mellan SoL och LSS, avskaffa ändringsavgiften och tydliggör kraven för föreståndare. Det är några av huvuddragen i de regeländringar som IVO föreslår för regeringen för att förbättra tillståndsprövningen av omsorgsverksamheter.

IVO har en central roll i att bidra till att trygga kvalitet och säkerhet i svensk vård och omsorg. För att bedriva viss omsorgsverksamhet krävs tillstånd från IVO. Exempelvis behövs tillstånd för att bedriva personlig assistans och hem för vård och behandling för barn och ungdomar (HVB).

I dagarna har IVO överlämnat slutrapport av det sista av tre närliggande regeringsuppdrag som alla berör centrala frågeställningar om IVO:s verksamhet. De tidigare två regeringsuppdragen överlämnades under hösten 2020 och sammantaget har vi nu lagt fram 40 förslag till författningsändringar. Tillsammans syftar förslagen till att  öka effektiviteten och träffsäkerheten i tillståndsprövningen och i tillsynen av socialtjänstinsatser. Se vidare rapporterna Mot ett datadrivet arbetssätt och Förslag till åtgärder gällande oseriösa assistansanordnare.

I den senast överlämnade rapporten, Analys av regelverket för tillståndsprövning, har IVO analyserat regelverket för tillståndsprövningen ur flera perspektiv, bland annat genom att hämta in synpunkter från privata aktörer och kommuner. Vi föreslår i slutrapporten elva konkreta ändringar av regelverket. Ändringarna skulle ge IVO bättre verktyg att lyckas med vårt komplexa uppdrag att bidra till att trygga kvalitet och säkerhet i svensk vård och omsorg.

En central utgångspunkt för IVO:s förslag är att tillståndsprövningen behöver utvecklas i takt med att omsorgssektorn utvecklas och ny kunskap blir tillgänglig. Kraven i tillståndsprövningen kan också göras enklare att förstå för de privata aktörer som ansöker om tillstånd.

Tydligare krav på föreståndaren

IVO föreslår i rapporten att kraven på föreståndarens ansvarsområde, kompetens och lämplighet tydliggörs och skärps. Ett särskilt krav på kunskap om barnkonventionen föreslås för den som ska förestå en verksamhet som tar emot barn. Vi föreslår också att IVO ska kontrollera utdrag ur belastningsregistret vid prövningen av föreståndare. Utöver att skapa förutsättningar för god kvalitet i verksamheterna skulle dessa justeringar medföra både en effektivisering av IVO:s egen prövning och en större förutsebarhet och rättssäkerhet för de som ansöker om tillstånd för en ny verksamhet och vid ansökan om att byta föreståndare.

Öka samstämmigheten mellan SoL och LSS

Det finns idag skillnader mellan socialtjänstlagen (SoL) och lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), som riskerar att ge en missvisande bild av att det skulle råda olika krav i de respektive lagarna. För att komma tillrätta med detta föreslår IVO en rad författningsändringar.

Avgiften för ändringsansökningar bör avskaffas

IVO lyfter i rapporten vårt tidigare lämnade förslag om att ta bort avgiften för ändringsansökningar, då den riskerar att motverka kontinuerlig utveckling i omsorgsverksamheterna. Ett annat förslag är att IVO ska undantas principen om full kostnadstäckning, då det blir problematiskt när bara en del av IVO:s verksamhet är avgiftsbelagd och omfattas av kostnadstäckningsprincipen.

Kommunerna bör meddela IVO när avtal hävs

Vi konstaterar också att informationsflödet mellan kommunerna och IVO behöver förbättras. Genom att kommuner upphandlar verksamheter och placerar personer som har rätt till olika typer av insatser i verksamheterna utgör de en viktig informationskälla för IVO om de tillståndspliktiga verksamheterna. Det är av stor vikt att IVO får information om allvarliga brister för att kunna identifiera oseriösa aktörer.  Vi föreslår därför att kommunerna ska ha en skyldighet att underrätta IVO när avtal med privata utförare hävs och när kommunen uppmärksammar allvarliga brister i utförandet.

Ta del av hela rapporten Analys av regelverket för tillståndsprövning.

Senast uppdaterad 2021-04-08