Mot ett datadrivet arbetssätt

En analys av möjligheterna att förenkla ägar- och ledningsprövningen och tillgängliggöra omsorgsregistret.

Sammanfattning

I denna rapport redovisas de förslag och slutsatser som IVO kommit fram till inom ramen för ett av de regeringsuppdrag som myndigheten tilldelades i regleringsbrevet för 2020.  Av uppdraget framgår att IVO ska analysera möjligheten att förenkla ägar- och ledningsprövningen gällande tillståndspliktiga verksamheter inom omsorgen, samt minska den administrativa bördan på regional och kommunal nivå genom att tillhandahålla information om godkända företag i omsorgsregistret.

IVO ser att det manuella arbetssätt myndigheten använder idag inte är ändamålsenligt för att IVO ska kunna utföra sitt uppdrag, varken vad gäller ägar- och ledningsprövning eller registerföring. Det nuvarande arbetssättet möjliggör inte en effektiv inhämtning och bearbetning av all information som behövs för att IVO ska kunna göra ägar- och ledningsprövningar på ett effektivt och träffsäkert sätt och hålla ändamålsenliga register med korrekt information. IVO har därför påbörjat ett brett omställningsarbete mot ett mer digitaliserat arbetssätt som myndigheten ser kan lösa en del av de problem som kommer av det manuella arbetssättet.

För att nå hela vägen ser IVO behov av författningsändringar. IVO redovisar i denna rapport förslag till författningsändringar som syftar till att ge myndigheten bättre förutsättningar att arbeta mer effektivt i tillståndsprövningen och i tillsynen och därmed kunna förenkla ägar- och ledningsprövningen i enlighet med regeringsuppdraget. Förslagen avser också kvalitetshöjande åtgärder avseende innehållet i omsorgsregistret. IVO ser att den information som finns hos verksamhetsutövare idag måste komma myndigheten till del. En del av förslagen är följdändringar av de förslag som IVO lämnat i en tidigare rapport.  IVO lämnar följande förslag:

 • En sekretessbrytande bestämmelse införs i förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för att IVO ska få tillgång till de uppgifter som myndigheten behöver för att kunna utföra sitt uppdrag. Bestämmelsen ska möjliggöra ett elektroniskt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets beskattningsdatabas. Detta förslag utgör en utvidgning av det förslag som IVO lämnat i tidigare rapport.
 • Införande av en underrättelseskyldighet för Polismyndigheten avseende aktörer som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL.
  • Förändringar av anmälningsskyldigheten till IVO för aktörer som har tillstånd från IVO att bedriva verksamhet enligt SoL eller lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, för kommuner samt för Statens institutionsstyrelse, (SiS).En anmälningsskyldighet till IVO införs för SiS-verksamheter avseende väsentliga förändringar av verksamheten, avbrott och nedläggning (7 kap. 1 § SoL) samt en följdändring som tydliggör att omsorgsregistret ska innehålla uppgifter om SiS-verksamheter (4 kap. 3 a § socialtjänstförordningen, (2001:937), SoF).
  • Införande av en skyldighet att anmäla när verksamheten startar och när verksamheten tillfälligt inte längre bedrivs för kommuner och privata aktörer som har tillstånd att bedriva verksamhet enligt SoL (4 kap. 5 § SoF).
  • Ett förtydligande av vilka uppgifter en kommun ska inkomma med till IVO när en anmälan om verksamhet som bedrivs enligt LSS görs (förordningen (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS-förordningen). Utökning av anmälningsskyldigheten till IVO för kommunala verksamheter enligt LSS till att även omfatta väsentliga förändringar, nedläggning samt avbrott.
 • IVO presenterar flera förslag som utökar och harmoniserar sanktionsmöjligheterna kopplade till den föreslagna utökningen av anmälningsplikten, tillstånd och olovliga verksamheter.
  • IVO ges möjlighet att ta ut en sanktionsavgift i de fall anmälningsplikten för kommunala och enskilda verksamheter inte följs (13 kap. 13 och 13 a §§ SoL samt 23 h och 23 i LSS). Följdändringar kopplade till dessa förslag införs också (13 kap. 8 och 16 kap. 4 §§ SoL samt 26 f och 27 §§ LSS).
  • IVO ges möjlighet att återkalla tillstånd som inte utnyttjas även i SoL (13 kap. 9 SoL).
  • IVO ges möjlighet att omedelbart förbjuda olovliga verksamheter enligt SoL. IVO föreslår även en rätt för myndigheten att begära hjälp av Polismyndigheten vid inspektion i sådana fall (13 kap. 12 § SoL).
  • IVO föreslår att kriminaliseringen av olovlig verksamhet enligt SoL utökas till att även gälla fall där detta görs oaktsamt (16 kap. 6 § 3 SoL).

IVO vill med dessa förslag skapa förutsättningar för att förenkla och förbättra ägar- och ledningsprövningen. Detta kan åstadkommas genom att IVO får ökad tillgång till uppgifter som myndigheten kan använda för att effektivisera prövningen både för tillstånd och för tillsyn. Uppgifterna kan även ligga till grund för riskanalyser som ökar prövningens träffsäkerhet.

Vidare anser IVO att förslagen ger förutsättningar för ett omsorgsregister av hög kvalitet och tillförlitlighet. Detta möjliggörs genom att verksamhetsutövare får starkare incitament att inkomma med uppgifter till IVO samt att myndigheten ges möjlighet att återkalla tillstånd som inte utnyttjas. Effektivare verktyg mot olovliga verksamheter är dessutom av betydelse för att omsorgsregistret ska spegla de verksamheter som faktiskt bedrivs.

Senast uppdaterad 2020-12-01