IVO förstärker tillsynen av landets LSS-boenden

En ung vuxen person som sitter i rullstol i hemmiljö och tittar ut genom ett fönster

Personer i LSS-boenden utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder, trots att lagstiftningen inte tillåter det. Det är oacceptabelt. IVO förstärker därför tillsynen och uppföljningen av landets LSS-boenden för såväl barn som vuxna.

IVO har under året inlett fler tillsyner av tvångs- och begränsningsåtgärder i LSS-boenden än tidigare. IVO har också fattat fler ingripande beslut i form av förbud att bedriva verksamhet, föreläggande med vite och återkallande av tillstånd. 

För IVO är målet att granska det som är angeläget för den enskilda personen. Målet är också att tillsynen ska bidrar till att personen får sin rätt till självbestämmande och integritet tillgodosedd, goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö. 

 - Vi arbetar intensivt för att göra tillsynen mer strategisk, enhetlig och effektiv. Det handlar om att vi förstärker både kompetens, arbetssätt och utvecklar digitala stöd för att kunna rikta tillsynen där den gör mest nytta för brukarna, säger Annika Algeblad som är enhetschef på IVO. 

Förstärkt tillsyn ska bidra till att tvångs- och begränsningsåtgärder upphör

Ett aktuellt exempel på det pågående utvecklingsarbetet är IVO:s nationella tillsyn av tvångs- och begränsningsåtgärder på LSS-boenden för vuxna. 

Som ett första steg har IVO samlat in uppgifter från verksamhetsföreträdare, personal, legala företrädare och närstående. Detta för att ta reda på hur vanligt det är att personer i LSS-boenden utsätts för tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar. 

De inhämtade uppgifterna tillsammans med andra uppgifter som IVO redan har om LSS-boenden ligger till grund för vilka boenden IVO väljer ut för den fortsatta tillsynen. 

Vid inspektioner på de LSS-boenden som blir aktuella inom tillsynen ska IVO fånga de boendes upplevelser av tvångs- och begränsningsåtgärder och andra kränkningar. Deras upplevelser blir viktiga och vägs in i IVO:s bedömning av verksamheten.

Systematiskt arbetssätt krävs för att kunna följa upp tillsynen

Arbetssätt som främjar helhet och systematik är en grundförutsättning för att IVO på ett mer metodiskt sätt ska kunna rikta tillsynen där den gör mest nytta. Det är också en förutsättning för att kunna följa upp och säkerställa att IVO uppnår förväntad effekt av tillsynen. 

- Vi behöver följa upp att verksamheterna genomför de förändringar som krävs för att personer på LSS-boenden ska få goda levnadsvillkor och en trygg och säker boendemiljö, säger Annika Algeblad. 

I IVO:s slutredovisning till regeringen av hur myndigheten följer upp att brister i bostadsinsatser för barn och vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) åtgärdas beskrivs detta arbete närmare.

Ta del av rapporten Uppföljning av LSS-boenden.

Senast uppdaterad 2021-12-15