IVO bedömer ett ökat behov av förebyggande arbete mot oseriösa aktörer

Regeringen har gett IVO i uppdrag att lämna förslag på hur myndighetens förebyggande tillsyn kan utvecklas när det gäller patientsäkerhetsrisker inom hälso- och sjukvård.

Slutrapporten utgår från IVO:s erfarenheter från bedriven tillsyn och tillståndsprövning samt av det pågående arbetet med att effektivisera och digitalisera granskningen inom både tillsyn och tillståndsprövning. 

Mot bakgrund av de omfattande utmaningar som finns inom svensk vård och omsorg och att samhällets behov av vård och omsorg samtidigt stadigt ökar, anser IVO att den statliga tillsynen behöver stärkas. IVO konstaterar att olika typer av stärkta insatser kan öka den förebyggande effekten av myndighetens arbete i syfte att motverka systematiska kompetensbrister inom vård och omsorg samt förhindra välfärdsbrottsligheten bland oseriösa aktörer. 

De förslag som IVO har lämnat inom ramen för regeringsuppdraget kan sammanfattas i nedanstående punkter.

  • En permanent höjning av det årliga anslaget för att IVO fullt ut ska kunna svara upp mot de ökade risker för patienter och brukare som myndigheten ser i tillsynen.
  • Skärpta regler för att säkerställa ett korrekt informationsutbyte mellan myndigheter i syfte att förbättra datakvaliteten enligt tidigare lämnade förslag. 
  • Utökade befogenheter för IVO att motverka oseriösa aktörer, där bland annat en framtida tillståndsplikt för tandvård kan övervägas.

IVO behöver även fortsätta utvecklingen av ett datadrivet arbetssätt inom tillsyn och tillståndsprövning och fortsätta utveckla rättstillämpningen samt en bred och lärande återföring av resultaten till vården och omsorgen.

Redovisningen av regeringsuppdraget har överlämnats till regeringen den 1 december 2022.

Ta del av rapporten 

Senast uppdaterad 2022-12-05