Tillsyn av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga

IVO har redovisat regeringsuppdrag S2020/08835, rörande socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga. IVO:s tillsyn visar att barnets bästa inte alltid är avgörande för socialtjänstens beslut och vård- och behandlingsinsatser.

 

Den sammantagna bilden av IVO:s tillsyn illustrerar att det finns en utbredd okunskap eller oförmåga i många kommuner om de skyldigheter som följer av lagstiftningen. Dessa brister innebär att barns rätt till delaktighet och att få sitt bästa bedömt och beaktat åsidosätts. 

Tillsynsresultaten visar att socialtjänsten i många kommuner bättre behöver leva upp till kraven på att handläggningen ska vara rättssäker och av god kvalitet. Brister finns i hela vårdkedjan men varierar i omfattning och allvarlighetsgrad mellan kommuner och ärenden. En brist kan återfinnas i ett enskilt ärende eller i flera ärenden i samma kommun och i en eller flera delar i vårdkedjan.

En särskilt allvarlig brist är att flera socialtjänster inte har inlett utredning när barn kan ha bevittnat eller utsatts för våld i hemmet. Allvarligt är också de fall där socialtjänstens utredningar som rör våldsutsatta barn inte har genomförts med den skyndsamhet eller med den kvalitet som krävs för att leva upp till lagstiftningens krav och mål.

Bakgrund till regeringsuppdraget

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har inom ett regeringsuppdrag under 2021 och 2022 förstärkt tillsynen av socialtjänstens handläggning av ärenden som rör barn och unga. Genom fyra riktade tillsynsinsatser av 44 ärenden i 42 kommuner granskas en eller flera delar av socialtjänstens myndighetsutövning i vårdkedjan; från hantering av orosanmälningar till handläggning av utredningar och uppföljning av genomförda insatser. I ytterligare 19 kommuner har IVO granskat socialtjänstens arbete med familjehemsplacerade barn. IVO har under samma period inom den löpande tillsynen genomfört ytterligare över 250 tillsyner som har initierats efter signaler om risker för och brister i barn och ungas vård.

Ta del av redovisningen av regeringsuppdraget

Senast uppdaterad 2023-03-02